De gemeenteraad van Opmeer heeft op 12 december een motie aangenomen naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek om een IKC te bouwen op de voetbalvelden van HOSV. Deze motie is ingediend nadat het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om de voetbalvelden van HOSV niet verder te onderzoeken als mogelijke locatie voor de bouw een IKC. Deze motie wordt aangeboden aan het bestuur van de voetbalvereniging HOSV. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat alle inwoners de inhoud van deze motie kunnen lezen.

Motie over de haalbaarheid IKC op het HOSV A- en B- veld

De raad van de gemeente Opmeer, in vergadering bijeen op 12 december 2019,

constaterende dat:

 • de gemeenteraad op 11 juli 2019 unaniem heeft besloten:
  • het college opdracht te geven de haalbaarheid van HOSV A- en B-veld te onderzoeken
  • als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek van HOSV A- en B-veld in gesprek te gaan met voetbalvereniging HOSV over het onderbrengen van de voetbalactiviteiten bij een van de andere verenigingen

overwegende dat:

 • gebleken is dat er, na een zorgvuldig doorlopen participatieproces, groot draagvlak is binnen de Opmeerse samenleving voor de HOSV-locatie inzake een nieuw te bouwen IKC
 • door het onderbrengen van de huidige voetbalactiviteiten van de G-teams van HOSV bij Grasshoppers en/of VVS’46 de aansluiting van het aanbod met de wensen en behoeften van de gehandicapte sporter/beweger wordt geoptimaliseerd
 • het bestuur van HOSV niet bereid is om mee te denken, c.q. mee te werken, aan het onderbrengen van hun voetbalactiviteiten naar een van de andere verenigingen
 • het college van Opmeer HOSV goede alternatieven heeft geboden die zonder onderbouwing zijn afgewezen
 • de besturen van VVS’46 en Grasshoppers te kennen hebben gegeven de bereidheid en ruimte te hebben om alle actieve elftallen van HOSV te laten trainen en spelen op hun complexen
 • een combinatie van een IKC en een voetbalveld op het terrein van HOSV is onderzocht en niet mogelijk is
 • het bestuur van HOSV heeft aangegeven ieder rechtsmiddel aan te wenden om opzegging van het huurcontract aan te vechten

spreekt als zijn mening uit:

 • dat het college er alles aan heeft gedaan om het bestuur van HOSV inhoudelijk van het raadsbesluit te overtuigen om mee te werken aan het overbrengen van de huidige HOSV-voetbalactiviteiten naar Grasshoppers en/of VVS’46

verzoekt het college:

 1. het bestuur en de leden van HOSV te verzoeken het eerder ingenomen standpunt van het bestuur in het algemeen belang van Opmeer te heroverwegen
 2. de leden van HOSV te verzoeken zich z.s.m. uit te spreken over het al dan niet meewerken aan de vestiging van het IKC Opmeer/Spanbroek op het huidige HOSV-terrein zulks in een bijzondere bijeen te roepen ledenvergadering
 3. de inwoners van Opmeer, via de gebruikelijke media, in kennis te stellen van deze motie en overwegingen