Ter inzage ontwerpbesluit voor ‘Vaststelling hogere waarden Wet Geluidhinder’, ‘Westfriesedijk 3/3a te Aartswoud’

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Westfriesedijk 3/3a ter inzage ligt.

Inhoud ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer van de Westfriesedijk op de gevel van de nieuw te bouwen woning de voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting overschrijdt. Voor betreffende nieuw te bouwen woning moet daarom ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan “Westfriesedijk 3/3a” een hogere waarde worden vastgesteld voor de maximaal toegestane geluidsbelasting.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen zes weken vanaf vrijdag 19 februari 2021 ter inzage tijdens de beperkte openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Ook zijn deze stukken raadpleegbaar op de website van de gemeente Opmeer.

Indienen zienswijze

Belanghebbenden kunnen binnen de bovengenoemde termijn bij voorkeur schriftelijk een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerp besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Spanbroek.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Ondernemen (telefoon 0226 – 363 333).

Ter inzage Voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein De Veken 4

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend, dat het voorontwerpbestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Veken 4 ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de A.C. de Graafweg (241), met als westelijke begrenzing het recreatiepark West-Friesland, als noordelijke begrenzing het buitengebied van Opmeer en als oostelijke begrenzing enkele agrarische percelen. 

Ter inzage legging

Het schriftelijke voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 11 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage tijdens de beperkte openingstijden ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het bestemmingsplan is raadpleegbaar op de website van de gemeente Opmeer.

Inspraakreactie

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een inspraakreactie naar voren worden gebracht. De brief dient gericht te worden aan het college van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u contact op te nemen met de heer T. Bentvelsen tbentvelsen@opmeer.nl of (0226-363333). Omdat het gemeentehuis vanwege het coronavirus beperkt toegankelijk is, kan het bestemmingsplan ook digitaal worden toegestuurd worden. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de heer T. Bentvelsen.

Online bijeenkomst voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein De Veken 4

Normaliter organiseert de gemeente Opmeer inloopavonden om belangstellenden van informatie te voorzien. Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om een fysieke inloopavond te organiseren. Als alternatief is daarom gekozen voor een digitale bijeenkomst op 5 en 7 januari jl. Tijdens deze bijeenkomst zijn de geïnteresseerden over het voorontwerp geïnformeerd en is er gelegenheid geweest om vragen te stellen.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan Wipbruglaan 4 Spanbroek

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend, dat op grond van artikel 3.8 Wro het ontwerpbestemmingsplan Wipbruglaan 4 Spanbroek ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Wipbruglaan 4 Spanbroek.

Ter inzage legging

Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 30 oktober 2020 tot en met donderdag 10 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het ontwerpbestemmingsplan is elektronisch raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0432.BPWipbruglaan4-ON01.

Zienswijze

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een schriftelijke zienswijze naar voren worden gebracht. De brief dient gericht te worden aan de gemeenteraad van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient vooraf een afspraak te worden gemaakt (0226-363333).

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan Zandwerven 9 Spanbroek

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend, dat op grond van artikel 3.8 Wro het ontwerpbestemmingsplan Zandwerven 9 Spanbroek ter inzage ligt. De eigenaar wil de schuren slopen en een groot gedeelte van de erfverharding verwijderen. De bedrijfswoning wil de eigenaar behouden en deze bestemmingen wijzigen naar wonen. In ruil voor het slopen van de bebouwing en de verbetering van de kwaliteit van het landschap, wordt een nieuwe woonkavel voor een stolpboerderij naast de saneringslocatie gerealiseerd.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Zandwerven 9 Spanbroek.

Ter inzage legging

Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 31 december 2020 tot en met 11 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het ontwerpbestemmingsplan is elektronisch raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0432.BPZandwerven9-ON01.

Zienswijze

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een schriftelijke zienswijze naar voren worden gebracht. De brief dient gericht te worden aan de gemeenteraad van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient vooraf een afspraak te worden gemaakt (0226-363333).

 

Ter inzage Voorontwerp bestemmingsplan Zandwerven 9

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend, het voorontwerpbestemmingsplan Zandwerven 9 ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Zandwerven 9 in Spanbroek.

Ter inzage legging

Het schriftelijke voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 16 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage tijdens de beperkte openingstijden ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het bestemmingsplan is hieronder raadpleegbaar onder Documenten.

Inspraakreactie

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een inspraakreactie naar voren worden gebracht. De brief dient gericht te worden aan het college van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u contact op te nemen met de heer M. Hoenderdaal mhoenderdaal@opmeer.nl of (0226-363333). Omdat het gemeentehuis vanwege het coronavirus beperkt toegankelijk is, kan het bestemmingsplan ook digitaal toegestuurd worden. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de heer M. Hoenderdaal.

Ter inzage Voorontwerp bestemmingsplan Herenweg 28a

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend, het voorontwerpbestemmingsplan Herenweg 28a ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Herenweg 28a in Hoogwoud.

Ter inzage legging

Het schriftelijke voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 25 september 2020 gedurende 6 weken ter inzage tijdens de beperkte openingstijden ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het bestemmingsplan is raadpleegbaar op de website van de gemeente Opmeer.

Inspraakreactie

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een inspraakreactie naar voren worden gebracht. De brief dient gericht te worden aan het college van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u contact op te nemen met de heer M. Hoenderdaal mhoenderdaal@opmeer.nl of (0226-363333). Omdat het gemeentehuis vanwege het coronavirus beperkt toegankelijk is, kan het bestemmingsplan ook digitaal worden toegestuurd worden. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de heer M. Hoenderdaal.

Ter inzage Voorontwerp bestemmingsplan Wipbruglaan 4

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend, het voorontwerpbestemmingsplan Wipbruglaan 4 ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Wipbruglaan 4 te Spanbroek.

Ter inzage legging

Het schriftelijke voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 15 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage tijdens de beperkte openingstijden ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het bestemmingsplan is raadpleegbaar op de website van de gemeente Opmeer.

Inspraakreactie

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een inspraakreactie naar voren worden gebracht. De brief dient gericht te worden aan het college van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u contact op te nemen met de heer B. Visser bvisser@opmeer.nl of (0226-363333). Omdat het gemeentehuis vanwege het coronavirus beperkt toegankelijk is, kan het bestemmingsplan ook digitaal worden toegestuurd worden. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de heer B. Visser.

Ter inzage Voorontwerp bestemmingsplan Driestedenweg 4

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend, het voorontwerpbestemmingsplan Driestedenweg 4 ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Driestedenweg 4 in De Weere.

Ter inzage legging

Het schriftelijke voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 15 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage tijdens de beperkte openingstijden ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het bestemmingsplan is raadpleegbaar op de website van de gemeente Opmeer.

Inspraakreactie

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een inspraakreactie naar voren worden gebracht. De brief dient gericht te worden aan het college van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u contact op te nemen met de heer B. Visser bvisser@opmeer.nl of (0226-363333). Omdat het gemeentehuis vanwege het coronavirus beperkt toegankelijk is, kan het bestemmingsplan ook digitaal toegestuurd worden. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de heer B. Visser.

Heeft u gevonden wat u zocht?