HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  ANBI status

ANBI status

De stichting Behoud Rijksmonumenten in de Gemeente heeft de ANBI-status (de fiscale positie van een Algemeen Nut Beogende Instelling). De fiscus vraagt ANBI-instellingen om onderstaande gegevens te publiceren. 

  • de naam van de instelling: stichting Behoud Rijksmonumenten in de Gemeente
  • fiscaal nummer 8136.84.791
  • het post- of bezoekadres van de instelling:  Klaproos 1, 1716 VS Opmeer 
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI: Behoud rijksmonumenten die onder het eigendom van de stichting vallen. Het actuele beleidsplan is het onderhoud van deze beeldbepalende monumenten op peil te houden. De stichting is opgericht door de gemeente Opmeer. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en maximaal zeven leden. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eén van de leden van het bestuur wordt benoemd door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer uit haar midden. Eén van de leden van het bestuur wordt benoemd door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer uit haar ambtenarenapparaat. Voor bestuurders of leden van de raad is alleen sprake van vergoeding voor gemaakte kosten als daar sprake van is.