HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Begroting en jaarrekening

Begroting en jaarrekening

Programmabegroting

De begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020 t/m 2022 zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Opmeer, met een lastenverlaging voor de inwoners. Het college en de raad willen in 2019 onder andere  investeren in het voorzieningenniveau en de dienstverlening verbeteren.

Daarnaast gaan het college en de raad ook investeren in de organisatie om de maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderingen op het gebied van wetgeving en decentralisatie van Rijkstaken te kunnen ondervangen. 

Klik hier voor de vastgestelde programmabegroting 2019.

Jaarrekening

Als het begrotingsjaar voorbij is wordt de jaarrekening door het college van Burgemeester en Wethouders gemaakt. In de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de kosten daarvan. De jaarrekening is een wettelijke verplichte stuk, evenals de verklaring van de accountant bij de rekening. De gemeenteraad moet de rekening elk jaar vóór 15 juli na afloop van het begrotingsjaar waarover de rekening gaat, vaststellen. Download de Jaarrekening 2017 pdf (2,9 MB).

Najaarsnota

In het najaar wordt de tweede tussentijdse rapportage gepresenteerd over het lopende begrotingsjaar. Het primaire doel van de najaarsnota is informatie te verschaffen over beleidsontwikkelingen en het aanpassen van budgetten. Download de vastgestelde najaarsnota 2018 pdf (0,6 MB).

Kadernota

In de Kadernota worden de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen, die zich na de vaststelling van de lopende begroting hebben voorgedaan gemeld. 
Er wordt een afweging gemaakt op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel bezuinigd kan worden.  Download de Kadernota 2018 pdf (749 kB).