HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bestuur algemeen

Bestuur algemeen

De burgemeester en de wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het  college van burgemeester en wethouders. Burgemeesters worden benoemd door de Kroon, op voordracht van de commissaris van de Koning, die zich hiervoor laat adviseren door de gemeenteraad.

De gemeenteraad benoemt de wethouders. Opmeer heeft 15 raadsleden en drie wethouders. De raad kan besluiten dat wethouders in deeltijd hun functie kunnen uitoefenen. In Opmeer is dit het geval. Net als de burgemeester zijn de wethouders geen lid van de gemeenteraad. Wel zijn zij bijna altijd bij de vergaderingen van de gemeenteraad aanwezig, zodat de raad met het college kan overleggen over bepaalde onderwerpen.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. De vergaderingen van het college burgemeester en wethouders niet. De besluitenlijsten van de collegevergaderingen zijn wel openbaar.

De burgemeester

Na voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken worden burgemeesters door de Kroon benoemd. Dit gebeurt op voorspraak van de commissaris van de Koning en na advies van (een vertrouwenscommissie uit) de gemeenteraad. Burgemeesters zijn het gezicht van de gemeente en worden benoemd voor een ambtsperiode van zes jaar. De benoeming kan worden verlengd met zes jaar, tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Onze burgemeester, de heer G.J.A.M. Nijpels, is in mei 2005 benoemd. De raad heeft in november 2010 ingestemd met het advies tot herbenoeming. Begin 2011 werd burgemeester Nijpels herbenoemd voor een periode van 6 jaar.

Bevoegdheden en taken

Samen met de wethouders vormt de burgemeester het dagelijks bestuur: het college van Burgemeester en Wethouders. Hoewel de burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad is, maakt hij daar zelf geen deel van uit. Tijdens vergaderingen van de gemeenteraad stemt de burgemeester dan ook niet mee over voorstellen voor besluiten, tijdens collegevergaderingen wel. Bij rampen of zware ongevallen in de gemeente heeft de burgemeester het opperbevel. Er zijn regionale afspraken dat hij zich dan kan laten bijstaan door deskundige operationele en beleidsadviseurs. Om zijn vaardigheden op peil te houden doet hij regelmatig mee aan (beleids-)oefeningen.

Ambtsketen

Burgemeesters worden vaak herkend aan hun ambtsketen. De ambtsketen is meer dan 150 jaar geleden, onder koning Willem III, ingevoerd. Burgemeesters moesten herkenbaar zijn. De penning van de ambtsketen heeft aan de voorkant het wapen van de eigen gemeente en aan de achterkant het rijkswapen met de wapenspreuk Je maintiendrai. Tegenwoordig hoeft de ambtsketen nog slechts te worden gedragen bij speciale gelegenheden, zoals vergaderingen van de gemeenteraad of een ontvangst van een commissaris van de Koning, minister of de Koning.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris, M.A.S. (Marc) Winder, is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van het college van B&W en de burgemeester. Hij geeft leiding aan de ambtenaren en zorgt voor het top functioneren van de gemeentelijke organisatie.

De gemeentesecretaris als eerste adviseur

De gemeentesecretaris bereidt de collegevergadering voor, woont alle collegevergaderingen bij en adviseert het college bij de besluitvorming. Bovendien houdt hij toezicht op de uitvoering van die besluiten.

De gemeentesecretaris als algemeen directeur

De algemeen directeur stuurt de gemeentelijke organisatie aan en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Hij is de schakel tussen het college van B&W en de gemeentelijke organisatie.