HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, kunt u een bezwaarschrift indienen. Een onafhankelijke commissie adviseert het de gemeentelijke bestuursorganen over het bezwaarschrift. In de Verordening commissie bezwaarschriften van 14 november 2002 is de organisatie en werkwijze van deze commissie Bezwaarschriften vastgelegd.

De commissie Bezwaarschriften adviseert niet over bezwaren tegen besluiten over rechtspositieregelingen voor personeel van de gemeente Opmeer en belastingaanslagen, waardebeschikkingen en overige belastingzaken. Deze commissie geeft ook geen adviezen over bezwaren tegen besluiten op grond van de Huisvestingsverordening. Deze bezwaren worden behandeld door de Regionale Klachtencommissie Westfriesland.

De commissie Bezwaarschriften heeft in principe de laatste dinsdag van de maand een hoorzitting. De hoorzittingen zijn openbaar met uitzondering van hoorzittingen over bezwaarschriften tegen besluiten op grond van Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De eerstvolgende hoorzitting is op:

  • nog geen nieuwe commissie gepland

Samenstelling commissie

Commissieleden
functie naam
voorzitter de heer mr. ing. F.A.J. Groenendijk
plaatsvervangend voorzitter de heer J.A.M. Verwer
lid de heer mr. M.M. Schaper
lid mevrouw mr. S.L. de Boer-Jetten
lid de heer M.H. Stolwijk
secretaris mevrouw mr. E. Bruijn
plaatsvervangend secretaris de heer G.H.M. Veeken

Jaarverslagen

de jaarverslagen van de commissie zijn te vinden op www.overheid.nl onder lokale wet- en regelgeving.  

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente 0226 - 363 333 tussen 09.00 - 10.00 uur en vragen naar de afdeling Juridische zaken. U kunt ook een mail sturen naar gemeente@opmeer.nl