HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Aanleiding nieuwe verordening leerlingenvervoer

Aanleiding nieuwe verordening leerlingenvervoer

Dit item is verlopen op 01-07-2016.

Het passend onderwijs is op 1 augustus 2014 van start gegaan, de wetswijzigingen die hieruit voortvloeien, maakt een aanpassing van de Verordening leerlingenvervoer 2011 wenselijk.

Belangrijkste wijzigingen ten opzicht van de oude verordening leerlingenvervoer 2011

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Vereenvoudigde indeling van de verordening ten behoeve van interne werkprocessen.
  • Aangepast  vervoer (taxivervoer) kan  ook  worden  toegekend  indien  begeleiding  van  de  leerlingen leidt tot ernstige benadeling van het gezin en een andere oplossing niet mogelijk is. Dit was alleen mogelijk via de hardheidsclausule.
  • In  het  model  van  de  VNG  wordt  er  geen  openbaar  vervoersvergoeding  meer  toegekend  voor leerlingen  die zelfstandig naar  het Voortgezet Speciaal Onderwijs reizen. Voorgesteld  wordt  om  dat te blijven handhaven (artikel 16) en daarmee lokaal beleid te voeren. Hiermee wordt de zelfredzaamheid van deze leerlingen bevorderd. Ook wordt voorkomen dat scholen en ouders automatisch aangepast taxivervoer gaan aanvragen.
  • Bij artikel 5 is toegevoegd dat de aanvrager ten spoedigste en binnen drie maanden na plaatsing van de leerling op een school een aanvraag moet indienen bij de gemeente.

Aanpassing verordening

Op basis van de Wet Passend Onderwijs zijn gemeenten niet meer verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), tenzij een structurele handicap, zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer of de fiets onmogelijk maakt. VSO leerlingen uit de gemeente Opmeer zijn altijd aangewezen op scholen in de regio en/of daarbuiten en zouden daardoor (als zij zelfstandig reizen) geen tegemoetkoming in de kosten meer ontvangen. De gemeente Opmeer heeft besloten om deze VSO leerlingen wel een tegemoetkoming te geven voor het zelfstandig reizen.