HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Verordening Jeugdhulp Opmeer

Verordening Jeugdhulp Opmeer

Dit item is verlopen op 05-11-2015.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 23 oktober 2014 de gemeenteraad van Opmeer de Verordening Jeugdhulp Opmeer 2015  heeft vastgesteld. De verordening wordt per 1 januari 2015 van kracht. Dit geldt ook voor de nieuwe Jeugdwet. Tot 1 januari 2015 hebben ouders en jongeren recht op hulp en zorg bij de provinciale en regionale jeugdzorg, ziektekostenverzekering en AWBZ. Vanaf 1 januari 2015 is Opmeer verantwoordelijk voor alle jeugdhulptaken.

Hulpplicht

Aan deze jeugdhulptaken is een jeugdhulpplicht verbonden. Dit betekent dat de gemeente verplicht is hulp te bieden als een jongere of zijn/haar ouders dit nodig hebben. Het kan dan gaan om problemen bij het opgroeien of opvoeden, de zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie.

Uitgangspunt blijft de eigen kracht van de jongere en de ouders. Alleen als zij er op eigen kracht niet uitkomen is de gemeente verplicht extra hulp/voorzieningen te bieden/treffen. Bij een aanvraag ingediend bij de gemeente is het de gemeente die beslist of en welke voorziening een jongere nodig heeft. De huisarts, de consultatiebureauarts, de schoolarts en de specialist kunnen  direct naar de jeugdzorg verwijzen. Ook de kinderrechter kan een uitspraak doen die jeugdzorg oplegt. In al die gevallen is de gemeente verplicht de jeugdzorg te leveren.

Duidelijk beeld van rechten en plichten

Deze verordening ligt vanaf 6 november 2014 ter inzage in het gemeentehuis. De verordening bevat een uitwerking van alle bepalingen die volgens de wet verplicht zijn. Daarnaast zijn aanvullende bepalingen opgenomen zodat er een n duidelijkheid ontstaat over de rechten en plichten van alle participanten, de verbinding met andere wetten en de rechtsbescherming van jongeren en ouders.


Nadere regels

Nadere regels JEUGDHULP 2015 gemeente Opmeer (18-05-2015)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op  23 december 2014 het college van burgemeester en wethouders van Opmeer de Nadere regels JEUGDHULP 2015 gemeente Opmeer  heeft vastgesteld. De Nadere regels JEUGDHULP 2015 gemeente Opmeer zijn een uitwerking van de al door de gemeenteraad op 23 oktober 2014 vastgestelde Verordening Jeugdhulp Opmeer 2015 en zijn per 1 januari 2015 van kracht.

Duidelijk beeld van rechten en plichten

De in de Verordening Jeugdhulp Opmeer 2015 beschreven regels worden in de Nadere regels JEUGDHULP 2015 gemeente Opmeer uitgewerkt. Hierdoor bevatten  de Nadere regels JEUGDHULP 2015 gemeente Opmeer de regels die nodig zijn voor de uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Opmeer 2015.  De Nadere regels JEUGDHULP 2015 gemeente Opmeer beschrijven de nadere regels met betrekking tot:

  • De toegang tot de jeugdhulp;
  • De procedure Jeugdhulp via de gemeente;
  • Het persoonsgebonden budget (PGB);
  • De beschikking;
  • De wijziging en handhaving, kwaliteit en inspraak.