HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Wijziging gemeenschappelijke regelingen West-Friesland

Wijziging gemeenschappelijke regelingen West-Friesland

Dit item is verlopen op 24-12-2016.

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken hierbij bekend dat de gemeenteraad van Opmeer en het college van burgemeester en wethouders van Opmeer op 17 december 2015 de volgende gemeenschappelijke regelingen hebben gewijzigd:

  • ‘Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland’;
  • ‘Recreatieschap West-Friesland’;
  • ‘Werksaam West-Friesland’;
  • ‘Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland’.

De wijzigingen zijn het gevolg van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gevolgen daarvan voor de bestaande Westfriese gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Opmeer deelneemt.

Belangrijke wijzigingen in de regelingen zijn o.a.:

  • vermindering van het aantal leden van het dagelijks bestuur;
  • aanpassing van de hoofdstukken financiën (begroting en jaarrekening), waardoor termijnen zijn veranderd en nu ook de verplichting bestaat voor een ontwerpjaarrekening, naast een gelijktijdige opname van financiële en beleidsmatige kaders;
  • meer bevoegdheden vanuit de wet voor het dagelijks bestuur op het gebied van privaatrechtelijke aangelegenheden en het voeren van rechtsgedingen.

De gemeenteraad heeft het college van B&W op 17 december 2014 tevens goedkeuring verleend voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling ‘Shared Service Center DeSom’. Naast de reeds hierboven genoemde wijzigingen voor de andere gemeenschappelijke regelingen, is in de GR ‘SSC DeSom’ tevens de beperking komen te vervallen dat dienstverlening aan derden niet meer dan maximaal 10% van de begroting mag bedragen.

De gewijzigde regelingen treden in werking op 1 januari 2016.