HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Invloed op de raad  |  Maak gebruik van uw spreekrecht

Maak gebruik van uw spreekrecht

Als u uw mening wilt geven over plannen van de gemeente kunt u dat in een commissie- of raadsvergadering doen. Als u aandacht wilt vragen voor een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat, krijgt u daarvoor de gelegenheid tijdens het agendapunt Spreekrecht Burgers aan het begin van de raadsvergadering.

Voor commissievergaderingen geldt dat u slechts spreekrecht kunt aanvragen voor onderwerpen die op de agenda staan van de vergadering.

Wat zijn de regels?

•    Als u wilt inspreken, meldt u dat tot uiterlijk 4 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier M. Versteeg, telefoon 0226 – 363 339, e-mail griffier@opmeer.nl, onder opgave van uw naam en adresgegevens, telefoon en het onderwerp waarover u uw mening wilt laten horen.
•    U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd.
•    U krijgt het woord nadat de voorzitter u dit heeft verleend. De voorzitter of een raads- of commissielid kan een voorstel doen voor de behandeling van uw inbreng.
•    Er vindt geen discussie plaats tussen u en de raads- of commissieleden.
•    Er zijn enkele onderwerpen waarover u niet kunt inspreken:
-    over een besluit van een gemeenteorgaan waartegen bezwaar is aangetekend of had kunnen worden aangetekend.
-    over onderwerpen waarover aan de rechter om een uitspraak is gevraagd en over onderwerpen waarvoor een klachtenprocedure loopt of heeft gelopen.
•    Verder mag u geen spreekrecht uitoefenen over benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen.