HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer

Nieuws uit Opmeer

 • Heeft u een klacht over de gemeente Opmeer?

  (12-11-2019)

  Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente Opmeer. Dat kan op drie manieren:

  • telefonisch, bel 0226 – 363 333 en vraag naar mevrouw mr. Bruijn. Zij is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag tot 14.15 uur. Heeft u hulp nodig bij het formuleren van uw klacht, dan kan zij u helpen.     
  • schriftelijk, stuur een brief of e-mail naar de gemeente Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK Opmeer, e-mail gemeente@opmeer.nl
  • online, vul het formulier in op www.opmeer.nl

 • Valse telefonische verkoop van advertenties in informatiegids

  (12-11-2019)

  Deze week kregen we een bericht dat verenigingen worden benaderd om een advertentie of vermelding in de informatiegids goed te keuren of te betalen. Dit gebeurt door een bedrijf dat ten onrechte beweert namens de gemeente advertenties te werven voor de gemeentegids. De officiële gemeentegids van Opmeer wordt uitgegeven door Akse Media uit Den Helder. Dit bedrijf heeft hiervoor een exclusieve overeenkomst afgesloten met de gemeente.

  Gratis vermelding

  Verenigingen krijgen in deze gids altijd een gratis vermelding. Bedrijven kunnen in deze gids een betaalde advertentie plaatsen. 

 • Nieuws van de gemeente Opmeer in De Kogge

  (22-10-2019)

  Vanaf deze week leest u het nieuws van de gemeente Opmeer voorlopig in de huis-aan-huis krant De Kogge. Voor deze oplossing hebben we gekozen omdat de uitgever van het Westfries Weekblad onlangs het faillissement heeft aangevraagd. De Kogge verschijnt iedere donderdag en wordt verspreid in alle kernen van Opmeer. 

  De gemeentepagina in De Kogge is een tijdelijke oplossing. De komende maanden gaan we onderzoeken hoe de inwoners van Opmeer het gemeentenieuws en de bekendmakingen bij voorkeur wilt ontvangen.

  Ontvangt u De Kogge niet? Stuur dan een e-mail naar communicatie@opmeer.nl. 

 • Wettelijke publicatie: vertrokken naar onbekende bestemming

  (10-10-2019)

  Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat personen die vermeld zijn in het bijgaande document niet woonachtig zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. 

  Lees meer
 • 75 jaar vrijheid in locatievoorstelling Opmeer

  (11-06-2019)

  Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de bevrijding voor heel Nederland volgde op de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog die veel verhalen heeft nagelaten, ook in de gemeente Opmeer. Onder leiding van toneelvereniging Schakels, de theatermakers van Culturele Staten en SJJO, het jeugdwerk in Opmeer, wordt er een theatervoorstelling gemaakt over die naoorlogse verhalen in Opmeer.

  Lees meer
 • Inwoners tevreden over jeugdzorg en WMO

  (12-11-2019)

  Het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdzorg pakt voor de gemeente Opmeer positief uit. Jongeren en ouders in de gemeente Opmeer die gebruik maken van jeugdzorg zijn hier tevreden over. 67% van de jongeren voelt zich beter door de hulp die ze krijgen. Van de ouders is dit zelfs 70%. Van de WMO cliënten vindt 82% dat ze door de zorg die ze ontvangen een betere kwaliteit van leven hebben. Op vrijwel alle fronten scoort Opmeer ruim voldoende en er is een stijgende lijn te zien vergeleken met voorgaande jaren. Mooie resultaten, maar het kan altijd beter. De gemeente gaat met de resultaten het huidige beleid verder aanscherpen.

  De resultaten van het onderzoek kunt u lezen in de onderstaande documenten. 

  Lees meer
 • Alcoholgebruik onder jongvolwassenen in Noord-Holland Noord neemt af

  (29-10-2019)

  Het percentage jongvolwassenen dat ooit alcohol heeft gedronken is afgenomen van 87% in 2017 naar 85% in 2019; het percentage jongeren dat afgelopen maand alcohol dronk daalde van 83% naar 81%. Met name de 16- en 17-jarigen dronken minder vaak alcohol. Ook het percentage ouders dat het alcoholgebruik van hun 16- of 17- jarige zoon of dochter goedkeurt daalde in de afgelopen twee jaar van 61% naar 57%. Het percentage minderjarigen dat alcohol kreeg van zijn of haar ouders daalde: in 2017 kreeg de helft van alcoholgebruikers onder de 18 nog alcohol van zijn of haar ouders; in 2019 is dat gedaald tot 42%.

  De onderzoeksresultaten van Opmeer en van Noord-Holland Noord kunt u hier downloaden.  

  Lees meer
 • College stelt Programmabegroting 2020 vast

  (21-10-2019)

  College moet een ombuigingsronde van 2,1 miljoen realiseren

  Het college van B&W heeft deze week de Programmabegroting 2020 naar de gemeenteraad gestuurd. Deze begroting laat zien, dat de gemeente Opmeer een ombuigingsronde van 2,1 miljoen euro moet realiseren. De Programmabegroting bevat daarom maatregelen die tot een stabiel financieel beeld moeten leiden. Dit alles moet in november leiden tot een meerjarig sluitende begroting. Dat doen we met een toekomstgericht beleid dat financieel houdbaar is. De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting op 14 november 2020.  

  Minder geld en meer taken

  De gemeente Opmeer moet in 2020 een ombuigingsronde van 2,1 miljoen euro realiseren. De oorzaken zijn divers. De belangrijkste redenen zijn minder geld van het Rijk en een verschuiving van taken van het Rijk naar de gemeente. Daarnaast nemen de kosten voor lonen toe door afspraken tussen werkgevers en werknemers in de CAO en zijn de kosten voor het bouwen van de Integraal Kind Centra in Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud in de begroting verwerkt.

  Gevolgen voor inwoners en verenigingen

  We blijven bouwen aan een gemeente die oog heeft voor de kwetsbare inwoners en die het voorzieningenniveau hoog in het vaandel heeft staan. Het college heeft de mogelijkheden laten onderzoeken om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen. Het uitgangspunt is dat de verenigingen en de instellingen zo veel mogelijk worden ontzien. Om de inkomsten te verhogen, stelt het college voor dat de inwoners gemiddeld 18 euro per jaar meer betalen aan gemeentelijke lasten. Deze bijdrage is nodig het huidige voorzieningenniveau in stand te houden.

  Landelijk probleem

  De tekorten en als gevolg daarvan gedwongen maatregelen komen niet alleen voor in de gemeente Opmeer. Net als andere gemeenten, heeft Opmeer de afgelopen jaren meer verantwoordelijkheden van het Rijk gekregen en als gevolg van de lagere uitgaven door het Rijk, minder geld voor de uitvoering van haar taken gekregen.

  Lees meer
 • Uitslag onderzoek Veiligheid in Opmeer

  (07-10-2019)

  In juni hebben we onderzoek gedaan hoe u de veiligheid in Opmeer ervaart. In dit onderzoek konden de inwoners zelf ook een vraag over veiligheid stellen aan de gemeente. De antwoorden van deze vragen leest u in het onderstaande document. De uitslag van het gehele onderzoek wordt verwerkt in het integraal veiligheidsplan van de gemeente Opmeer. 

  Lees meer
Archief