HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Besluiten van de raad, 13-12

Besluiten van de raad, 13-12

Op donderdag 13 december 2018 werd er een raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis van Opmeer. De raad heeft ingestemd met de volgende voorstellen:
 

 • Voorstel tot het stopzetten van voorbereidingen voor de aanleg van een tunnel onder de N241 (gewijzigd)
 • Voorstel tot het vaststellen van de Controleverordening 2018 en het Normenkader 2018
 • Voorstel tot het vaststellen van de Nota reserves & voorzieningen 2019
 • Voorstel tot het vaststellen van de Activanota gemeente Opmeer 2019
 • Voorstel tot het vaststellen van het Treasurystatuut 2019
 • Voorstel tot het vaststellen van de Verordening gemeentelijke onderscheidingen
 • Voorstel tot het vaststellen van diverse verordeningen met betrekking tot gemeentelijke aanslagen, belastingen en leges in 2019
 • Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP)
 • Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het bouwrijp maken van Heerenweide fase 3
 • Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van passantenplaatsen en aanvullende voorzieningen in Spanbroek
 • Voorstel tot het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan Opmeer 2019-2022
 • Voorstel tot het intrekken van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Opmeer 2009
 • Voorstel tot het beschikbaar stellen van een subsidie en geldlening aan WFHC Spire
 • Voorstel tot het vaststellen van een overeenkomst met de GGD Hollands Noorden voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 2019
 • Voorstel tot het niet geven van een zienswijze op de gewijzigde begroting 2019 en de
 • 1e en 2e begrotingswijziging 2018 van de GGD Hollands Noorden
 • Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Subsidieverordening 2019
 • Voorstel tot het vaststellen van de subsidieplafonds 2019
 • Voorstel tot het benoemen van de heer Buis als voorzitter van de raadscommissie Bestuurlijke Zaken en Verantwoording
 • Voorstel tot het starten van het experiment burgerparticipatie ‘huisvesting van ouderen en jongeren’
 • Voorstel tot het vaststellen van de intentieverklaring Westfriesland Pact Door
 • Voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie 2018-2022

De uitgebreide raadsbesluiten en eventuele moties en amendementen kunt u nalezen op de website www.opmeer.nl. U kunt daar tevens de volledige vergadering terugluisteren, per agendapunt of per spreker.