HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018

De gemeente Opmeer sluit het jaar 2018 af met een positief saldo van € 820.000. Dit resultaat wordt met name gebruikt om de reserve Onvoorziene Uitgaven aan te vullen. In de begroting was rekening gehouden met een positief jaarsaldo van ca. € 100.000.

Meevallers door aantrekkende woningmarkt

Het hogere positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de aantrekkende woningmarkt. Voor woningbouwplan Heerenweide betekent dit een eenmalig voordelig effect van ca. € 1.100.000. Ook het gemeentelijk Woningbedrijf had een voordelig resultaat van € 320.000. Andere redenen voor dit resultaat betreffen extra legesopbrengsten en de kosten van een aantal projecten was lager dan begroot.

Extra uitgaven sociaal domein en pensioenen wethouders

Tegenover deze meevallers staan extra uitgaven bij het sociaal domein ca € 550.000. Net als ca. 75% van de andere gemeenten in Nederland heeft ook de gemeente Opmeer te kampen met extra uitgaven voor de jeugdzorg. Daarnaast is sprake van een extra last van ca. € 520.000 voor de pensioenvoorzieningen van voormalige en huidige wethouders. Dit is veroorzaakt door tegenvallende rendementen en een lage rentestand bij de pensioenverzekeraar. Hiervoor is in de jaarrekening een aanvullende voorziening opgenomen. Om te voorkomen dat dit tot hogere kosten zou leiden, is er voor gekozen dit in eigen beheer te houden in plaats van een voorziening bij derden.

Positief resultaat is incidenteel

Het positieve resultaat 2018 wordt voor het grootste deel gevormd door eenmalige meevallers. Aan de andere kant staan tegenvallers en ontwikkelingen die (ook) nog de komende jaren doorwerken. De uitdaging is om deze tegenvallers structureel op te vangen. Daar gaat de Kadernota 2019 over die op 11 juli door de gemeenteraad wordt besproken.