HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Kadernota 2019

Kadernota 2019

De gemeente Opmeer staat aan de vooravond van een ombuigingsronde. Oorzaken zijn stagnatie van gelden van het Rijk voor het Gemeentefonds en een verschuiving van taken van het Rijk naar de gemeente. In totaal gaat het om een ombuigingsronde van 2 miljoen euro.

Stijgende zorgkosten en minder geld van het Rijk

De gemeenten krijgen steeds meer verplichte taken over van het Rijk. In 2015 ging het om jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan ouderen en zieken. De komende tijd gaat het om het klimaat, de nieuwe Cao-ontwikkelingen, meer zorgtaken en de realisatie van het Integraal Kind Centrum. Zoals begin dit jaar is voorspeld, is de uitkomst van de Kadernota dat de gemeente Opmeer dit jaar € 1,2 miljoen tekort komt. Voor 2019 wordt het tekort opgevangen binnen de risicoreserve van de gemeente. Bij de decentralisatie van de zorg werd de gemeente geconfronteerd met een taakstellende bezuiniging van 15% in 2015 en volgende jaren.  De verwachting destijds was al dat de kosten zouden toenemen.

Ombuigingsoperatie

De Kadernota maakt de noodzaak tot een ombuigingsoperatie van € 2,0 miljoen per jaar duidelijk. Deze ombuigingsoperatie heeft gevolgen voor alle inwoners. Het tekort van de gemeente bestaat namelijk uit verplichte uitgaven waar we niet omheen kunnen. De inkomsten vanuit het Rijk stagneren (als het Rijk minder geld uitgeeft dan dragen ze ook minder bij aan gemeenten) dus de hogere uitgaven bij de gemeente moeten worden betaald uit de bestaande begroting. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden waar we minder geld aan willen besteden. In de komende maanden wordt daarom gewerkt aan een pakket van voorstellen om deze ombuigingsoperatie vorm te kunnen geven. In november biedt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een sluitende begroting aan. De raad beslist uiteindelijk welke voorstellen worden uitgevoerd. Deze ombuigingsoperatie zorgt ervoor dat Opmeer de kwaliteit behoudt om de komende jaren haar taken zelfstandig uit te kunnen voeren.

Integraal Kind Centra (IKC)

De gemeenteraad heeft in 2017 € 14,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de bouw van een IKC in Spanbroek/Opmeer en in Hoogwoud. Voor het coalitieakkoord 2018-2022 is een budget van € 100.000 gereserveerd. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om beide onderwerpen uit te sluiten van de ombuigingsoperatie.

Besluitvorming over de Kadernota 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. De kadernota bestaat uit de eerste bijstelling van de begroting van dit jaar en een vooruitblik naar de nog op te stellen begroting 2020. Op 11 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de Kadernota 2019.