HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Positief resultaat: € 300.000

Positief resultaat: € 300.000

De gemeente Opmeer maakt elk jaar een jaarrekening, om te laten zien waaraan zij het afgelopen jaar geld heeft besteed. De totale begroting gaat over 33,1 miljoen euro.

Het college biedt de jaarrekening aan aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening tijdens de raadsvergadering op 11 juli. Enkele belangrijke punten uit de jaarrekening:

Algemene dienst

Het jaarrekening resultaat 2017 bedraagt 526.000 euro positief. In de Najaarsnota is een tekort van 305.000 euro geprognotiseerd. De belangrijke oorzaak van dit verschil is de vrijval van 500.000 euro uit de reserve van het Woningbedrijf Opmeer. Dit geld is bedoeld voor het bouwen van twee Integrale Kind Centra in Spanbroek/Opmeer en Hoogwoud.

Woningbedrijf

In het Volkshuisvestingsverslag wordt uitgebreid verslag gedaan van het gevoerde beleid. De begroting van het Woningbedrijf 2017 gaf na wijziging een positief saldo van 948.000 euro. Het saldo van het Woningbedrijf in de jaarrekening van de gemeente resulteert in een negatief saldo van 230.000 euro. De belangrijkste reden voor het verschil wordt gevormd door de voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting voor de jaren 2016 én 2017 van totaal 1.283.000 euro. Zoals gebruikelijk wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het negatief saldo van 230.000 euro te dekken vanuit de reserve Woningbedrijf. De reserve Woningbedrijf is ingesteld als risicoreserve voor de exploitatie van sociale huurwoningen.

Investeringen in zorg, woningbouw, openbaar groen en recreatie

Het college heeft het afgelopen jaar 3,3 miljoen euro geïnvesteerd in de zorg (2,1 miljoen euro aan de jeugdzorg en 1,2 miljoen euro aan de Wmo). In de nieuwbouwwijk Heerenweide is 1,3 miljoen euro geïnvesteerd in het bouwrijp maken van de te verkopen bouwpercelen. Daarentegen hebben de grondverkopen in deze wijk 3,0 miljoen euro opgeleverd. Aan het onderhoud van het vele openbaar groen en recreatievoorzieningen is in het afgelopen jaar 1,1 miljoen euro besteed.