HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Woonvisie Opmeer 2018-2022

Woonvisie Opmeer 2018-2022

Inzien

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 31 oktober 2018 een exemplaar van het concept Woonvisie Opmeer 2018–2022 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis Opmeer en via deze site.

Inhoud

Het concept Woonvisie Opmeer voorziet in een actueel woonbeleid, waarin de ambities en richtingen voor de toekomst op het gebied van wonen zijn vastgelegd. De zes onderwerpen die in het concept Woonvisie zijn opgenomen zijn: kwaliteit van de bestaande voorraad, de betaalbaarheid & beschikbaarheid van woningen, vitale kernen en buurten, aantrekkelijke nieuwbouw, wonen & zorg en zelfstandig wonen en burger aan zet.

Reageren

Tijdens de inzagetermijn, 31 oktober t/m 28 november 2018 kan een ieder een inspraakreactie op het concept van de Woonvisie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Klaproos 1, 1716 VS Opmeer. Wilt u liever mondeling reageren? Maak dan een afspraak met mevrouw van Neure, beleidsmedewerker Woningbedrijf bij de gemeente Opmeer, via telefoonnummer 0226-363333 of per e-mail via gemeente@opmeer.nl.

Vervolg

Het college van Burgemeester en Wethouders bundelt vervolgens de ingediende inspraakreacties en verwerkt deze bij de definitieve Woonvisie. Daarnaast horen belanghebbenden schriftelijk wat er met hun reactie is gebeurd. Met inachtneming van de ingediende inspraakreacties stelt de gemeenteraad in december 2018 de Woonvisie definitief vast.

Te downloaden: