HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Privacyverklaring  |  Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

De gemeente als regisseur

De gemeente heeft ten aanzien van een aantal wettelijke taken wel de regie, maar werkt voor de uitvoering van deze taken samen met andere organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van een GGZ-instelling voor het verlenen van gepaste hulp aan een cliƫnt in het kader van de Jeugdwet. In haar rol als bemiddelaar kan de gemeente uw persoonsgegevens aan andere instellingen doorgeven. Wij hebben geen inzage in het inhoudelijke dossier.

Vertrouwelijk

Binnen de gemeente is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Daarnaast is ieder afdelingshoofd verantwoordelijk voor een goede en veilige omgang met persoonsgegevens binnen zijn of haar afdeling. Al onze medewerkers hebben een ambtseed of ambtsgelofte afgelegd en zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken. Wanneer we persoonsgegevens door anderen ('verwerkers') laten verwerken, verplichten we hen o.a. tot geheimhouding van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens delen met derden en verwerkersovereenkomsten

Wij delen uw gegevens in beginsel niet met derden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om een gelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Uw persoonsgegevens buiten de gemeente

De gemeente valt wettelijk gezien onder het stelsel van Basisregistraties. Dit houdt in dat de gemeente persoonsgegevens doorgeeft aan de landelijke database. Denk hierbij aan de Basisregistratie Personen die door de gemeente wordt bijgehouden en waarvan onder meer de Belastingdienst gebruik kan maken.

Bij alle publiekrechtelijke processen van de gemeente hebben we de plicht om te werken met de gegevens uit de Basisregistratie Personen. Door deze verplichting zijn wij ervan verzekerd dat we over de meest recente informatie beschikken.

Informatiebeveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Veilige internettransacties hebben daarbij bijzondere aandacht. De gemeenten in Nederland hebben zich middels een convenant verplicht zich te houden aan een minimaal niveau van informatiebeveiliging. Deze regels zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). In deze baseline is opgenomen hoe de gemeente omgaat met de beveiliging van informatie en privacy.

Wat doen wij bij fraude en/of misbruik?

Bij fraude of misbruik kan de gemeente uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie of aan medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van bedrijfsregels. Het kan bijvoorbeeld gaan om: persoonsgegevens, opnames van telefoongesprekken of om IP-adressen van websitebezoekers. Ook bij strafbare zaken zoals het bedreigen van een medewerker heeft de gemeente het recht om informatie door te geven.

Nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de AVG. De nationale toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP ziet erop toe dat de AVG wordt nageleefd.