Het college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende Programmabegroting 2021-2024. Sluitend wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven gelijk zijn. De gemeente maakt ieder jaar een begroting om te laten zien waaraan zij geld besteedt.

Sluitende begroting grote uitdaging

Om een sluitende begroting te krijgen, stelt het college aan de gemeenteraad voor om de gemeentelijke belastingen te verhogen. Het gaat dan om de OZB-belasting, woonforensenbelasting en de toeristenbelasting. Ook zal een extra bijdrage van het Woningbedrijf Opmeer worden gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. Daarnaast wordt bezuinigd op het Sociaal Domein.

 

Financieel in zwaar weer

De gemeente Opmeer verkeert in financieel zwaar weer. De Kadernota liet een begrotingstekort 2021 van 1,2 miljoen zien en een meerjarig structureel tekort van 1,3 miljoen euro. De provincie Noord-Holland heeft laten weten dat zij ook een dalende reservecapaciteit zien. Nieuwe financiële risico’s zijn te voorzien door de herijking van het gemeentefonds, de gevolgen van de Corona-crisis en het structurele nadelige verschil tussen de werkelijke zorgkosten voor de jeugdzorg en Wmo en wat Opmeer hiervoor van het Rijk ontvangt.

 

Bouwen aan Vertrouwen

Het gemeentebestuur wil dat Opmeer een gemeente blijft waar mensen willen wonen, werken en leven. Waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. Dat staat in het coalitieakkoord Bouwen aan Vertrouwen. Dat betekent dat we de kwetsbare inwoners ontzien en de subsidies voor de verenigingen niet verlagen. Ook stelt het college voor om de gemeentelijke voorzieningen niet te sluiten. Het gaat dan om de bibliotheek, de wijksteunpunten, de jongerencentra en het zwembad.

 

Zorgen voor goede zorg

De gemeente Opmeer vindt dat de inwoners goede zorg verdienen. Om dit te kunnen blijven doen, gaan we strakker sturen op de toelating tot jeugdzorg en de Wmo.

 

Steun van het Rijk

De financiële verhoudingen tussen de Rijksoverheid en de gemeenten groeien meer en meer scheef. Het Rijk geeft taken over aan gemeenten. Maar het geld om die taken uit te voeren, blijft uit of is te weinig. De gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voeren de druk op de Rijksoverheid op om meer geld te geven. De grenzen van de gemeenten zijn bereikt.

 

Gemeenteraad besluit

De gemeenteraad behandelt op 5 november de begroting en neemt uiteindelijk het besluit over de begroting en stelt deze vast.