Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 april het ontwerp voor de gebiedsvisie Centrumplan Opmeer-Spanbroek vastgesteld. Veel inwoners, ondernemers en organisaties hebben in de afgelopen maanden meegedacht, meegepraat en meegewerkt aan deze visie voor het centrum. Uit deze gesprekken met de inwoners zijn vier belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen:

  1. Een vitaal en levendig centrum.
  2. De cultuurhistorie is een inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen.
  3. Het centrum moet klimaatadaptief zijn.
  4. Het centrum is verkeersveilig.

Waarom een gebiedsvisie?

Wethouder Herman ter Veen: “Er zijn ontwikkelingen die vragen om een visie over centrum van Opmeer. In de toekomstvisie “Thuis in Opmeer” is de wens opgenomen om een aantrekkelijk, vitaal en duurzaam centrum van Opmeer te hebben. Een centrum waar ondernomen kan worden, met een passende “Opmeerse” uitstraling en waar horeca aanwezig is. Met de gebiedsvisie voor het centrum van Opmeer-Spanbroek wordt hier invulling aan gegeven. De visie is een uitnodiging aan ontwikkelaars, de bewoners en de gemeente zelf om het centrum van Opmeer vitaal, aantrekkelijk en duurzaam te maken.”

Auto te gast in het centrum, fietsers beter beschermd

Wethouder Vincent Buis: “De centrumfunctie wordt versterkt door voor meer beleving te zorgen en cultuurhistorische kwaliteiten terug te laten keren. In het centrum krijgen voetgangers meer ruimte en zijn fietsers beter beschermd. In het nieuwe dorpscentrum zijn auto’s te gast. Door voldoende ruimte te zorgen voor winkels, horeca, ontmoetingsplekken en evenementen wordt het een levendig centrum. Vanwege de klimaat adaptieve inrichting van de openbare ruimte vindt er meer vergroening plaats, hierdoor is het prettiger om langer te verblijven in het centrum.”

Ruimte voor ontwikkelingen

In de centrumvisie wordt ruimte geboden voor de ontwikkeling van een supermarkt en de bouw van woningen/appartementen. Met de visie kan onder andere het terrein van de veevoederfabriek Koenis herontwikkeld worden tot woningbouw, supermarkt en detailhandel. Horecamogelijkheden worden geboden rondom het huidige Burgemeester De Leeuw plein en het nieuw te vormen plein grenzend aan de voormalige Rabobank.

Aantrekkelijk centrum

De inrichting van het centrum gebeurt op een schaal, passend bij het dorpse karakter van Opmeer. Daarbij is aandacht voor de historie van Opmeer. De voormalige waterloop de Wijzend komt terug in het straatbeeld, de kleinschalige beeldbepalende bebouwing in het noordelijk deel wordt omarmd, er komen twee pleinen die aantrekkelijk worden ingericht met mogelijkheden voor horeca, er is ruimte voor de markt en evenementen. Het centrum wordt omgevormd van een gebied met veel verharding naar een gebied met veel groen.

Veilige verkeerroutes

In de visie is veel aandacht voor verkeer en veiligheid. Het centrumgebied wordt autoluw. Hierom worden de wegen her ontwikkeld tot veilige wandel en fietszones, waarbij auto’s te gast zijn. De doorgaande route als verkeersader dwars door het centrum van Opmeer van oost naar west verdwijnt. De in de centrum aanwezige parkeerplaatsen worden vanaf diverse toegangswegen toegankelijk.

De visie inzien en uw zienswijze daarop?

Het ontwerp ligt ter inzage van 5-25 april in het gemeentehuis of u kunt het document downloaden onderaan deze pagina. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. De gemeenteraad neemt uiteindelijk op 22 juni een besluit over het ontwerp gebiedsvisie Centrumplan Opmeer-Spanbroek. Het is vervolgens aan zowel de ontwikkelaars, de ondernemers als de gemeente om de handschoen op te pakken en samen aan de slag te gaan.