Het college van B&W maakt bekend dat de concept Woonvisie 2023-2028, getiteld 'Een (t)huis voor iedereen in Opmeer', ter inzage wordt gelegd voor inspraak. De visie biedt een actueel woonbeleid dat aansluit op de toekomstige woonbehoeften van de gemeenschap en draagt bij aan de realisatie van de ambities uit de Toekomstvisie Opmeer 2030.

De concept Woonvisie bevat vijf belangrijke thema's:

  • toekomstbestendig wonen
  • beschikbaar en betaalbaar
  • aantrekkelijke en inclusieve nieuwbouw wonen
  • zorg en welzijn
  • goed wonen voor iedereen.

Deze thema's zijn ontwikkeld na uitgebreid overleg met diverse belanghebbenden, waaronder inwoners, lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders.

Bloeiende leefomgeving
Volgens wethouder van Ruimtelijke Ordening, Herman ter Veen, biedt de concept Woonvisie een toekomstgericht en duurzaam woonbeleid dat tegemoetkomt aan de behoeften van de gemeenschap. "Deze visie weerspiegelt de wensen en behoeften van onze inwoners en andere belanghebbenden. We zijn ervan overtuigd dat het zal bijdragen aan een gezonde en bloeiende leefomgeving, met zoveel mogelijk passende en betaalbare woningen."

Ter inzage                                                            
De concept Woonvisie ligt vanaf 15 mei 2023 gedurende vier weken ter inzage. U kunt het document hieronder downloaden. Daarnaast ligt een uitgeprint exemplaar van de concept Woonvisie bij de receptie van het gemeentehuis aan de Klaproosweg 1 in Opmeer.

Geef uw mening
Tijdens deze periode kan iedereen reageren op de concept Woonvisie. Dat kan schriftelijk ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer, afdeling Ruimte & Ondernemen, onder vermelding van 'inspraakreactie concept Woonvisie 2023-2028', Klaproos 1, 1716 VS Opmeer of per e-mail via gemeente@opmeer.nl.

Vervolg
Alle reacties worden zorgvuldig afgewogen en waar mogelijk meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de Woonvisie. De reacties worden verzameld en beantwoord in een reactienota. Daarna wordt de (aangepaste) Woonvisie ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting in oktober 2023.