HOME  |  Inwoners  |  Afwijkingsbesluit  |  Herenweg 97 Hoogwoud

Herenweg 97 Hoogwoud

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een ondersteunende kas en waterbassin op het perceel Herenweg 97 Hoogwoud. Voor het plan zijn de activiteiten ‘Bouwen’,  ‘Planologische afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’ en het veranderen van een inrichting (milieu) van toepassing. De aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Landelijk gebied Opmeer 2014".

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 14 september 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimte en ondernemen, Klaproos 1 te Opmeer.

Zienswijze

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn bij voorkeur schriftelijk een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Spanbroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening (telefoon 0226 – 363 321).