HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Uitleg

  Kunt u uw aanslag niet betalen, ook niet via een betalingsregeling? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

  Samenwerking Hoogheemraadschap

  De gemeente Opmeer werkt samen met het Hoogheemraadschap. Door deze samenwerking geldt uw verzoek om kwijtschelding zowel voor de gemeentelijke- als voor de waterschapbelastingen. U hoeft dus maar bij één instantie kwijtschelding aan te vragen.

  Via Mijn HHNK kunt u direct kwijtschelding aanvragen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Door het beantwoorden van een aantal proefvragen krijgt u een indicatie of het in uw geval zin heeft om kwijtschelding aan te vragen.
  Onderstaande stappen helpen u bij het aanvragen van kwijtschelding:

  • ga naar Mijn HHNK
  • log in met uw DigiD
  • ga naar kwijtschelding
  • volg nu de instructies op uw scherm
 • Hoe werkt het?

  Als u een betalingsregeling via automatische incasso heeft, dan wordt de invordering van de termijnbedragen NIET stopgezet. Als blijkt dat uw kwijtscheldingsverzoek wordt toegewezen dan wordt het volledige bedrag terug teruggestort.

  Uitspraak kwijtschelding

  De gemeente Opmeer stuurt na de beoordeling van uw kwijtscheldingsverzoek een beschikking. In deze beschikking staat de uitspraak van de gemeente op uw kwijtscheldingsverzoek.

  Aanvullende informatie

  Als blijkt dat er aanvullende informatie nodig is om uw verzoek te kunnen beoordelen, krijgt u daarover bericht. Als u niet op dit verzoek reageert, kan uw kwijtscheldingsverzoek niet beoordeeld worden en wordt uw kwijtscheldingsverzoek afgewezen. Dit betekent dat het uitstel van betaling komt te vervallen en u de aanslag moet betalen.

  Afwijzing en gedeeltelijke toekenning

  Heeft u vermogen en/of (gedeeltelijke) betalingscapaciteit? Dan wordt uw kwijtscheldingsverzoek afgewezen of gedeeltelijk afgewezen. U krijgt een brief met de reden van (gedeeltelijke) afwijzing. Als u vindt dat de uitspraak niet juist is, dan kunt u een beroepschrift indienen.

  Administratief beroep kwijtschelding

  Heeft u een uitspraak over uw kwijtschelding ontvangen, maar bent u het hier niet mee eens, dan kunt u een beroepschrift indienen.

  Waar moet een beroepschrift aan voldoen, wat staat daarin?

  • U moet binnen 10 dagen na dagtekening van de uitspraak een beroepschrift indienen.
  • In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de uitspraak. Vermeld in uw beroepschrift verder de volgende gegevens:
   • uw naam, adres en Burgerservicenummer
   • de aanslagnummers van de aanslagen waarvoor uw kwijtscheldingsverzoek is afgewezen
   • ondertekening met plaats, datum en handtekening
   • een motivatie waarom u in beroep gaat
   • kopieën van stukken die uw beroep ondersteunen

  U kunt uw beroepschrift sturen naar:

  Het college van Burgemeester en wethouders
  Postbus 199
  1715 ZK Spanbroek

  Let op! Uw beroepschrift wordt niet doorgestuurd naar het Hoogheemraadschap en de gemeente ontvangt ook geen beroepschriften die u bij het Hoogheemraadschap heeft ingediend. U moet dus bij elke instantie afzonderlijk een beroepschrift indienen.

  Uitstel van betaling

  Tijdens de behandeling van uw beroepschrift wordt de invordering geblokkeerd. Als u een betalingsregeling via automatische incasso heeft, dan wordt de invordering van de termijnbedragen NIET stopgezet.

 • Wat moet ik doen?

  Als u kwijtschelding aanvraagt of afgelopen jaar kwijtschelding heeft gekregen, controleren wij eerst of u geautomatiseerd kwijtschelding kunt krijgen. Dit kunnen wij doen aan de hand van uw Burgerservicenummer! Geef bij uw verzoek om kwijtschelding, via mail of brief, dus ook altijd uw Burgerservicenummer door.

  Kwijtschelding aanvragen

  Als u twijfelt of u recht heeft op kwijtschelding kunt u op basis van de volgende vragen zelf beoordelen of er een mogelijkheid is voor kwijtschelding.

  Om u een beetje op weg te helpen:
  Als het antwoord op alle onderstaande vragen NEE is, komt u misschien in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.

  1. Heeft u de aanslag al langer dan drie maanden geleden betaald?
  2. Heeft u of uw partner een bedrijf of oefent u of uw partner een zelfstandig beroep uit?
  3. Heeft u of uw partner een voertuig op naam staan dat meer waard is dan € 2269,-?
  4. Staan er meerdere voertuigen op naam van u en/of uw partner?
  5. Heeft uw partner een eigen huis, bedrijfspand of onbebouwde grond

  U kunt bij de gemeente belasting kwijtschelding aanvragen voor:

  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolrecht

  Toekenning

  Heeft u geen betalingscapaciteit en geen vermogen? Dan wordt uw kwijtscheldingsverzoek waarschijnlijk toegewezen en hoeft u de belastingaanslag niet te betalen.

  Kwijtschelding aanvragen over voorgaande jaren

  Als u kwijtschelding wilt aanvragen voor aanslagen gemeentebelasting die niet in het huidige kalenderjaar zijn opgelegd, dan moet u een kwijtscheldingsformulier aanvragen. Het is niet mogelijk om uw kwijtscheldingsverzoek voor deze aanslagen geautomatiseerd te toetsen.

  Formulier invullen

  Vul per belastingjaar alle vragen in. Bij de meeste onderdelen wordt gevraagd om kopieën van bewijsstukken, bijvoorbeeld van een uitkeringsspecificatie. Voeg altijd een kopie bij van het jaar of de jaren waarvoor u kwijtschelding aanvraagt. Als u bijvoorbeeld kwijtschelding aanvraagt voor een aanslag die is opgelegd in 2018, dan voegt u de gegevens van 2018 bij. Naast de gegevens van het jaar waarin de aanslag is opgelegd, moeten ook altijd de meest recente gegevens worden bijgevoegd. Vergeet niet het kwijtscheldingsformulier te ondertekenen.

  Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.

 • Wat moet ik meenemen?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden
 • Wat u verder nog moet weten

  Kunt u uw aanslag niet betalen, ook niet via een betalingsregeling? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

  De gemeente Opmeer werkt samen met het Hoogheemraadschap. Door deze samenwerking geldt uw verzoek om kwijtschelding zowel voor de gemeentelijke- als voor de waterschapsbelastingen. U hoeft dus maar bij één instantie kwijtschelding aan te vragen. Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente is gelijk aan dat van het Hoogheemraadschap.

  Het is mogelijk dat u automatisch kwijtschelding krijgt van uw gemeentelijke belastingen. Informeer bij de gemeente of u hier voor in aanmerking komt. Zolang uw inkomen niet verandert, hoeft u dan in de jaren erna geen belasting te betalen. En u hoeft niet ieder jaar opnieuw een aanvraag voor kwijtschelding te doen.

  Als u tijdelijk onvoldoende geld hebt en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, kunt u met de gemeente bekijken of een betalingsregeling mogelijk is.

 • Online regelen

  Via Mijn HHNK kunt u direct kwijtschelding aanvragen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Door het beantwoorden van een aantal proefvragen krijgt u een indicatie of het in uw geval zin heeft om kwijtschelding aan te vragen.
  Onderstaande stappen helpen u bij het aanvragen van kwijtschelding:

  • ga naar Mijn HHNK
  • log in met uw DigiD
  • ga naar kwijtschelding
  • volg nu de instructies op uw scherm
 • Documenten