HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Boom kappen

Boom kappen

 • Uitleg

  De gemeente Opmeer werkt met een bomenlijst, hierop vindt u de bomen waarvoor u een kapvergunning/omgevingsvergunning nodig heeft, als u de boom wilt kappen. U vindt de lijst onder het kopje documenten.

  Als blijkt dat u geen vergunning nodig heeft, dan mag gekapt worden. U moet hierbij wel rekening houden met Flora- en faunawet. Deze wet brengt onder andere met zich mee dat niet gekapt mag worden in het broedseizoen van half maart tot en met half juli. Er mag ook niet gekapt worden als er nesten aanwezig zijn. Voor meer informatie over de beperkingen die de Flora- en faunawet met zich meebrengt wordt verwezen naar www.minlnv.nl.

  Als u een kapvergunning aanvraagt, dan kunnen derden bezwaar tegen de eventuele vergunningverlening indienen.

 • Wat moet ik doen?

  • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
  • Via Omgevingsloket online checkt u of u een vergunning nodig hebt.
  • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
  • Geef in uw aanvraag aan:
   • om wat voor soort boom het gaat;
   • waar de boom staat;
   • of het om een of meerdere bomen gaat;
   • hoe u het kappen aan wilt pakken;
   • waarom u de boom wilt kappen.
  • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.
 • Wat kost het?

  € 61,20 voor aanvraag omgevingsvergunning/ontheffing ten behoeve van kappen.

  U heeft alleen een vergunning nodig voor die bomen die op de lijst staan van waardevolle bomen, bij het tabblad openbare documenten van dit product.

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Wat u verder nog moet weten

  Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Documenten