HOME  |  Inwoners  |  Direct regelen  |  Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

 • Uitleg

  De gemeente Opmeer kent geen gemeentelijke monumenten. Als u een bouwwerk in aanmerking wilt laten komen als Rijksmonument of Provinciaal monument, dan kunt u respectievelijk met het Rijk en de provincie contact opnemen.

  De gemeente Opmeer kent wel een subsidieregeling voor molens en kerktorens in de gemeente.

  Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.

  Kijk voor meer informatie op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of raadpleeg de brochure.

 • Wat moet ik doen?

  Rijksmonumenten (gebouwen van 50 jaar en ouder)

  Rijksmonumenten vertegenwoordigen landelijk gezien een bepaalde cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten u als eigenaar van een monument bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (PIP) voor zes jaar indienen. Dat PIP moet:

  1. gebaseerd zijn op een bouwkundig inspectierapport (niet ouder dan twee jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of monumentenwacht).
  2. een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden.
  3. de beoogde resultaten beschrijven (bestek, besteksparagraaf of werkomschrijving).
  4. een meerjarenplan voor de werkzaamheden bevatten.
  5. een meerjarenbegroting bevatten.

  Eigenaren van Rijksmonumenten in de categorie woningen en boerderijen zonder agrarische functie, die fiscaal relevant zijn, kunnen via de belastingdienst (bureau Monumentenpanden te Amersfoort) en het Nationaal Restauratie Fonds in aanmerking komen voor een laagrentende lening. Deze eigenaren komen echter niet in aanmerking voor het BRIM (PIP).

 • Wat moet ik meenemen?

  • Uw DigiD als u een particuliere eigenaar bent.
  • Uw eHerkenning als u als ondernemer eigenaar bent.
  • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
  • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
  • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
  • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
  • Gedetailleerde beschrijving van het monument.
 • Aanvullende informatie

  Beschermde stads- en dorpsgezichten

  De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

  Vergunning archeologisch monument

  Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. U vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente.