HOME  |  Inwoners  |  Recreatieve voorzieningen nabij Hertog Willemweg Spanbroek

Recreatieve voorzieningen nabij Hertog Willemweg Spanbroek

Kennisgeving verleende omgevingsvergunning realiseren recreatieve voorzieningen nabij Hertog Willemweg Spanbroek


Burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van recreatieve voorzieningen (natuurijsbaan tijdens de vorstperioden, inlaatplaats voor pleziervaartuigen incl. aanlegsteigers en camperplaatsen). Voor het plan zijn de activiteiten ‘Bouwen’, ‘Uitvoeren van werken’ en ‘Planologische afwijking’ van de Wabo van toepassing. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek".

Ter inzage

U kunt de omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken met ingang van 8 juni 2017 gedurende zes weken inzien op werkdagen bij de afdeling Ruimte & Ondernemen, Klaproos 1 te Opmeer. Tevens zijn deze stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De bekendmaking is ook gepubliceerd op www.overheid.nl.

Beroep/Voorlopige voorziening

Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, hebben de mogelijkheid met ingang van 8 juni 2017 gedurende zes weken een beroepschrift in te dienen tegen de verleende omgevingsvergunning bij de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.


Voor het in behandeling nemen van het beroep of een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.