Het college van burgemeester en wethouders presenteert een Kadernota 2022-2025 waar de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Wethouder Herman ter Veen: “Deze kadernota laat zien dat Opmeer de financiën weer op orde heeft. Toch zijn er onzekerheden, waardoor we voorzichtig moeten zijn. Het gaat dan om de herverdeling van de gelden uit het Gemeentefonds en het extra geld dat het Rijk beschikbaar stelt voor de jeugdzorg. In 2020 werd besloten om het tekort aan financiering voor de jeugdzorg en Wmo mede op te lossen door een flinke OZB-verhoging, bezuinigingen op het sociaal domein en een bijdrage van het Woningbedrijf. Als er meer zekerheid is over de extra gelden van het Rijk, gaan wij bij de begroting 2022 deze bezuinigingen heroverwegen.”

 

Grote opgaven

Alle gemeenten, en dus ook de gemeente Opmeer, moeten aan de slag met grote opgaven. De invoering van de Omgevingswet is de grootste verandering qua wetgeving in de Nederlandse geschiedenis en vraagt veel inzet en financiering. Daarnaast zijn er drie grote transformaties die veel tijd en financiering vragen. Het gaat dan om de Regionale Energietransitie, de Warmtetransitie (van het gas af) en de invoering van de circulaire economie, waarbij afval verwerkt wordt tot grondstoffen en er minder restafval overblijft.  

 

Herverdeling Gemeentefonds pakt voordelig uit voor Opmeer

Er wordt door het Rijk gewerkt aan een herverdeling van het Gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. De verwachting is dat uiterlijk in de meicirculaire 2022 duidelijk wordt wat de nieuwe gemeentefondsuitkering per gemeente gaat worden. Op basis van de huidige herziene verdeling blijkt Opmeer als voordeelgemeente uit de bus te komen. Dit geeft wat lucht in de financiële huishouding en helpt mee om de zelfstandigheid van Opmeer te kunnen blijven waarborgen.

 

Meer geld van het Rijk voor jeugdzorg

Voor de jeugdzorg komt van het Rijk meer financiering beschikbaar in 2021 en 2022. Tevens is het de verwachting dat er een jaarlijkse bijdrage tot 2028 is. Dit is nog niet opgenomen in deze Kadernota omdat we niet beschikken over de verdeling van dit budget.

 

Over de Kadernota en de besluitvorming

De kadernota is de voorloper van de begroting. De nota schetst op hoofdlijnen waar de gemeente zich komend jaar op richt. In de begroting, die de raad in het najaar behandelt, zijn de hoofdlijnen uitgewerkt en concreet gemaakt. De Kadernota 2022-2025 wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van 8 juli. De gemeenteraad beslist uiteindelijk welke voorstellen worden uitgevoerd. De actuele vergaderkalender van de gemeenteraad is te vinden op www.gemeenteraadopmeer.nl