Wat fijn u vanavond te ontmoeten. Na drie jaar afwezigheid kunnen we elkaar weer ontmoeten en de hand schudden, misschien hier en daar een knuffel.

Inwoners, ondernemers, verenigingsleven, bestuurders en relaties zijn van harte welkom.

Het Theresiahuis is een bijzondere plek. Bij het optreden van Oôs Joôs ging het publiek massaal door de vloer. De vloer is gerepareerd, vanvaond kunt u een feestje bouwen.

Namens het gemeentebestuur wens ik u een gezond en voorspoedig 2023.

Inwoneraantal gemeente Opmeer – De cijfers

Aantal inwoners                                12.074
Geboortes                                              140
Overlijdens                                             127
Geboorteoverschot                                13

Migratiesaldo                                           93
Aantal inwoners 31/12                      12.180
Mutatie                                                   106

Jaarwisseling

We kijken terug op een rustige jaarwisseling. Er waren weinig gevaarlijke situaties en er was weinig schade. Rotzooi was op zondag nagenoeg volledig opgeruimd.
Hiervoor wil ik de inwoners graag bedanken!               

Veiligheid

Opmeer is gelukkig een veilige gemeente. Als we inzoomen op meer specifieke situaties is die veiligheid ook in onze gemeente niet vanzelfsprekend. Blijf alert en laten we met elkaar werken aan die veilige omgeving.

Helaas hadden we gisteravond een grote brand. Ik was wederom onder de indruk hoe onze veiligheid gewaarborgd is. Vanavond zijn ze hier, zij staan 24/7 klaar voor uw en mij veiligheid. Vraag een applaus voor onze hulpverleners in brede zin!

’Opmeer herinnert, verbindt en kijkt vooruit’

Dit was het afgelopen jaar een activiteit die liet zien hoe we als gemeenschap elkaar weten te vinden in herinneren, herdenken en vertrouwen. Voor het jaar dat voor ons ligt hoop ik dan ook, dat we elkaar daar waar nodig vol vertrouwen stevig vasthouden. Want ondanks alle problemen die ook wij binnen onze gemeente tegenkomen, is het juist nu van belang elkaar als samenleving niet los te laten. Maar bij vasthouden hoort ook verantwoordelijkheid. Daar kom ik later op terug. Dat we een uitdagende tijd tegemoet gaan is wel duidelijk. Niet alleen voor ons als bestuurders. Maar voor ons allen, dus ook voor u.

Nieuwe inwoners

Inwoners die hier zijn komen wonen vanwege oorlog. Statushouders en in het bijzonder vluchtelingen uit Oekraïne. Ik heb diepe bewondering voor hoe de samenleving dit opgepakt heeft. Maar ook veel waardering voor de mensen in t gemeentehuis. Hoe lang zal de oorlog in de Oekraïne nog duren? Als burgemeester ben ik trots op iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen. Ook dank aan de organisaties die hulpgoederen naar de getroffenen hebben gebracht. Verwacht dat in 2023 groter beroep op ons gedaan wordt. Nog meer mensen geforceerd veilig/waardig opvangen. Zal opnieuw een grote druk op onze woningvoorraad leggen. Ik doe een beroep uw menselijkheid en mee te werken aan een warme opvang. Bij “lekker te gast” hier in De Weere hebben we hier over gesproken aan de hand van het kerstverhaal. Heet ze welkom, tenslotte spelen uw kinderen ook met hun kinderen en bepalen ze samen de toekomst van ons land.

Woningbouw

Om te beginnen zijn voor Opmeer woningbouw en vitaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook voor ons geldt het adagium: bouwen, bouwen, bouwen. Voor ouderen en starters. Voor zover mogelijk ook in de kleine dorpen! Maar ook de andere voorzieningen die op orde moeten zijn als de nieuwe woningen bewoond worden. In 2023 start de bouw van ons eerste kindcentrum in Hoogwoud. De voorbereiding voor het kindcentrum in Spanbroek is in volle gang. Los van het bouwen hebben we ook te maken met energievraagstukken, klimaatadaptatie en andere onderdelen binnen de duurzaamheid. Maar ook zaken rondom de gezondheidszorg en veiligheid. Kunst is om de goede zaken in de goede volgorde te doen. Want hoe gewis of ongewis is de energievoorziening? Gaan we nog fossiel of energieneutraal? Het zoeken naar de juiste oplossingen is niet altijd eenvoudig. Niets is meer vanzelfsprekend.

Door technologische ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht, adviseer ik dat het wellicht goed is, om eerder geblokkeerde mogelijkheden, opnieuw tegen het licht te houden.Voor windenergie op bedrijfsniveau (beperkte hoogte) heeft de gemeenteraad de deur op een kier gezet.

Ondernemingsklimaat

Dat Opmeer volop in beweging is, blijkt ook uit de ontwikkeling De Veken 4. We bieden plaats voor startende en doorgegroeide bedrijven. Niet voor niets is Opmeer door Elseviers Weekblad uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Holland. Het onderstreept hoe belangrijk samenwerking is. Samen met bedrijfsleven zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Ook samenwerking binnen het PACT van Westfriesland. Versterken van bestaande sectoren. Samenwerking en innovatie zijn niet gratis. Dit vraag financiële offers van overheid, ondernemers en maatschappelijke instellingen. En dan heb ik het niet alleen over de werkgelegenheid die vervolgens wordt geboden. Maar ik denk ook aan de stageplekken voor onze jongeren waarbij hun kansen om zich te ontplooien bij wijze van spreken om de hoek voor het grijpen liggen. Een goed functionerend bedrijfsleven legt ook een extra maatschappelijk fundament onder het toch al sterke verenigingsleven dat wij in Opmeer koesteren. Dat fundament wordt door het sponsoren van onze verenigingen door datzelfde bedrijfsleven extra gestut.

Oproep

1.

  • Vraag ook aandacht voor de precisielandbouw
  • Stimulering van automatisering en robotisering noodzakelijk
  • Afhankelijkheid van arbeidsmigranten moet omlaag
  • Arbeidsproductiviteit moet omhoog om sterke positie van de bollenteelt en vollegrondsgroenteteelt te behouden

Inzet arbeidsmigranten op grote schaal in combinatie met maatschappelijke opgave- en vraagstukken niet duurzaam. Ondernemers en regio – pak uw verantwoordelijkheid!

2.

Ik doe ook een oproep aan ondernemers. Daguitruk brandweer wordt de komende jaren spannend. Kijk of u medewerkers hiervoor zou kunnen vrijstellen. Ze krijgen een goede opleiding opdat u alle BHV kennis heeft. Denk hier aub over na of u iets kunt betekenen!

AC de Graafweg

In 2023 staat de bereikbaarheid onder druk. De werkzaamheden aan deze belangrijke verkeersader duren tot 2024 met alle overlast van dien. Mooier kan ik het voor u niet maken, al voeg ik daar meteen maar een West-Fries gezegde aan toe: ’t Moet eerst erger, wil het beter’. Met dat gezegde in ons achterhoofd, hoop ik dat we de komende tijd begrip kunnen blijven opbrengen voor de overlast. 

Kermis

Kermis vieren we samen,  allereerst ben ik trots op deze mooie traditie. Zal u niet zijn ontgaan dat ik er ook graag deel van uitmaak. Ik ben dan ook de laatste die een mooi feest wil bederven. Juist daarom doe ik een beroep op ieders verantwoording om te zorgen dat het ook een feest blijft. Er moet een einde komen aan illegale grootschalige borrels. Waarom?

Er zijn twee redenen waarom ik hiertoe oproep. Bij problemen is de hulpverlening niet gewaarborgd. Nog maar niet te spreken over aansprakelijkheidstelling. Aan de andere kant kijkt de horeca tandenknarsend toe. Zij moeten zich aan regels houden en hebben het nakijken, als er op talloze plekken de kermisborrel gevierd wordt. Bovendien moet de horeca er een boterham mee verdienen. Er is best veel mogelijk. Doe tijdig een aanvraag en houd u aan procedures en regels. Deze vindt u keurig op de website.

Zorgzame gemeenschap

Onze kinderen kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Mensen staan voor elkaar klaar “noaberschap”. Voldoende kansen voor een gezonde ontwikkeling. We zijn allen schatplichtig.

Denk vanavond nog eens na:

Wat is mijn verdienste voor onze gemeenschap?
Wat zou ik kunnen bijdragen?
Kijk niet of iemand anders het zou kunnen doen.
Iemand moet het doen!
Laat het niet altijd dezelfde zijn.
Via persoonlijke ontmoetingen, oog hebben voor elkaar. Kortom samen op pad gaan.

Tijdens het WK voetbal ging het vaak over de One Love armband die wel en niet werd gedragen. Laten wij in Opmeer er in gedachten een permanente dracht van maken. Dan weet ik zeker dat Opmeer garant staat voor een prettige en veilige leefomgeving voor iedereen die met ons mee wil doen.

Ook in de toekomst!

Bestuurlijk Opmeer

Bij al die voornemens en mooie gedachten hoort ook een gedegen en bereikbaar bestuur. We hebben afscheid genomen van het oude college en de nieuwe ploeg is al weer enige tijd energiek onderweg. Hetzelfde geldt voor de gemeenteraad. Samen met het ambtelijk apparaat hard gewerkt. Onze financiën zijn op orde, dat geeft de burger moed en voor ons als gemeentebestuur is een extra stimulans om er voor te zorgen dat Opmeer de gemeente blijft waar mensen willen wonen, werken en leven.

Als college en gemeenteraad werken we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hard aan het dichterbij brengen van een toegankelijke samenleving.

En dan tot slot over mijn eigen rol als burgervader kijkend naar onze gemeenschap. Ik ben supertrots op mijn gemeente en gemeenschap. Fantastisch, ik heb er geen woorden voor.

Maar er is ook nog genoeg te doen met elkaar! Ik reken ook op u?

Vandaag sta ik in De Weere en ik dank daar de gemeenschapsraad voor.

Bedankt voor het bestuur en organisatie (applaus/bloemen).

Tenslotte zou ik graag met u een toost op het nieuwe jaar willen uitbrengen. Gelukkig nieuwjaar.

G.J. van den Hengel, Burgemeester Opmeer - 6 januari 2023