Het college van burgemeester en wethouders heeft op de gronden die gelegen zijn tussen de woonwijk Hoogwoud-Oost en het bedrijventerrein De Veken de Wet Voorkeursrecht gemeenten (WVG) laten vestigen. Wethouder Volkshuisvesting Herman ter Veen:  “Het doel van de gemeente is om de regie te nemen en houden voor de ontwikkeling van dit gebied gezien de toekomstige realisatie van woningbouw.”  Wethouder Verkeer en Recreatie Vincent Buis:  “Het oplossen van de verkeersdruk in Hoogwoud is noodzakelijk, in samenhang met recreatiemogelijkheden en natuurontwikkeling is regie noodzakelijk.” Het college geeft hiermee invulling aan de ambities in het coalitieprogramma voor dit gebied.

Wat betekent het voorkeursrecht (WVG)?

Met de WVG dienen grondeigenaren bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te  bieden. Als de gemeente de grond aankoopt is dat voor een marktconforme prijs. De grondeigenaar is echter niet verplicht om zijn grond te koop aan te bieden. Ondernemers die in dit gebied werken, worden door het vestigen van het voorkeursrecht niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. Binnen drie maanden moet de gemeenteraad het voorkeursrecht bekrachtigen. Na dit raadsbesluit moet de gemeente binnen drie jaar een structuurvisie (gebiedsvisie) of bestemmingsplan voor dit gebied vaststellen, waarna het voorkeursrecht 10 jaar gevestigd blijft.

Gebiedsvisie: de ambitie voor de ontwikkeling van het gebied Hoogwoud-Oost

Om het gebied te ontwikkelen wordt een gebiedsvisie opgesteld. Daarbij worden de inwoners, ondernemers en de betrokken landeigenaren betrokken. Onderdeel van de visie is een oplossingsscenario voor de verkeersveiligheid en -doorstroming. Het opstellen start in september met een participatietraject. In 2023 wordt de gebiedsvisie aan de gemeenteraad van Opmeer aangeboden om vast te stellen. Met de visie kunnen we een ontwikkelingsrichting voor dit gebied bepalen en samenhang brengen tussen woningbouw, verkeersontsluiting, natuur en recreatie.