Gemeente Opmeer sluit het jaar 2021 af met een overschot. Daarmee heeft de gemeente een financiële buffer en is er ruimte om met de overschotten dekking te vinden voor éénmalige uitgaven 2022 in de Voorjaarsnota 2022.  
 

Uitgangspositie komende jaren

De gemeente Opmeer heeft over 2021 een positief jaarresultaat behaald van ruim € 3,7 miljoen, waarvan het gemeentelijk Woningbedrijf een aandeel heeft van € 1,5 miljoen. Dit resultaat is vooral het gevolg van de coronapandemie, waardoor veel investeringen niet door konden gaan of zijn uitgesteld. Het college heeft voorgesteld om dit voordeel in te zetten in 2022 om uitgestelde investeringen alsnog te kunnen uitvoeren. Dit is te lezen in de Jaarrekening 2021 en de Voorjaarsnota 2022, die op 7 juli aanstaande in de gemeenteraad worden behandeld.

Ruimte voor investeringen

“De Voorjaarsnota is positief in meerdere opzichten. Er is een positief saldo uit de jaarrekening 2021 en Meicirculaire 2022 en er is én blijft ook ruimte voor investeringen. En dat is zeker goed nieuws. In dit saldo zijn alle tot nu toe genomen besluiten van raad en college verwerkt, evenals externe ontwikkelingen die tot op dit moment bekend zijn. Zo geeft de beleidsarme voorjaarsnota inzicht in de actuele stand van financiële zaken van de gemeente Opmeer en een vooruitblik naar de toekomst. Hierin zijn ook winstwaarschuwingen meegenomen vanwege nog niet vastgestelde indexeringen, maar we kijken als nieuw college met vertrouwen naar de toekomst”, aldus Vincent Buis, wethouder financiën.

 

Sluitende meerjarenbegroting

In de Meicirculaire 2022 informeert het Rijk de gemeenten over de te verwachten inkomsten in de Algemene Uitkering. Deze circulaire is de vertaling van de Voorjaarsnota van de Rijksoverheid. De Meicirculaire 2022 lijkt positief nieuws te bevatten. Over de periode 2022-2025 ontvangt de gemeente Opmeer meer geld van het Rijk. De uitwerking van de Meicirculaire volgt bij de Programmabegroting 2023-2026 en Najaarsnota 2022. Hier worden de plannen van het coalitieakkoord doorgerekend en geven een integraal overzicht van (nieuwe) beleidsplannen en de financiële ruimte. Dit betekent dat het nieuwe college bij de begroting 2023 kan werken met een sluitende meerjarenbegroting.


Investeringen en keuzes maken

Ondanks dat de Voorjaarsnota beleidsarm is, geeft het al inzicht in komende grote investeringen voor 2023 die in 2022 zijn uitgesteld. Daarbij moeten ook keuzes gemaakt worden en worden er afwegingen gemaakt tussen de wensen van de burgers in de Toekomstvisie Opmeer, het coalitieprogramma Vitaal Opmeer en het Pact van Westfriesland. De Voorjaarsnota laat na verrekening met de uitkomsten van de Meicirculaire een meerjarig exploitatieoverschot zien tot 2026. Dit komt omdat het Rijk eenmalige middelen tot 2026 ter beschikking stelt. Vervolgens is 2026 nog een begrotingsjaar met een groot tekort. Er wordt afgewacht wat toekomstig overleg met het Rijk oplevert voor 2026.

Volg de vergadering van de gemeenteraad

Het college presenteert op 7 juli de jaarrekening 2021 en de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad. U kunt de vergadering live volgen op www.gemeenteraadopmeer.nl.