Klacht indienen

Als u zich onheus bejegend of benadeeld voelt door een medewerker van het Wijkteam Opmeer, dan heeft u het recht een klacht in te dienen over deze persoon. U kunt gebruik maken van het klachtenformulier. Ook kan de klachtencoördinator van de gemeente u helpen met het formuleren van de klacht. De klachtencoördinator is via gemeente@opmeer.nl en/of 0226 - 363 333 bereikbaar.

Een (mondelinge of schriftelijke) klacht wordt in behandeling genomen door de leidinggevende van de betreffende ambtenaar of afdeling. Deze stelt een onderzoek in. De klager en de persoon op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, krijgen de gelegenheid om de klacht mondeling toe te lichten. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Vervolgens wordt door het college van burgemeester en wethouders een schriftelijke beslissing genomen over de klacht, waarin wordt aangegeven op welke wijze de klacht is beoordeeld. Het streven is om klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken af te handelen. Als het langer gaat duren, krijgt u hierover bericht.

Nationale ombudsman

Als de gemeente de klacht niet naar uw tevredenheid afhandelt, kunt u zich richten tot de Nationale Ombudsman, via www.nationaleombudsman.nl. Voor al uw vragen zijn zij bereikbaar op het gratis telefoonnummer: 0800 - 33 55 555.

Te downloaden: