Van het centrum Opmeer-Spanbroek willen we een aantrekkelijk dorpscentrum maken voor iedereen. Op deze plek moet het prettig zijn om te verblijven: om er te wonen, te winkelen, te ondernemen en te verblijven. De gemeente Opmeer heeft daarom een gebiedsvisie opgesteld.

De gebiedsvisie schetst een toekomstperspectief voor het centrum Opmeer-Spanbroek. De visie geeft de kaders en kansen aan waarbinnen een ontwikkeling kan plaatsvinden. Bij het opstellen van de visie hebben we belanghebbende partijen betrokken, zoals de ondernemers in het centrum, de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Op 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie unaniem vastgesteld. De gebiedsvisie kunt u hieronder downloaden.

Februari 2024

Gemeente behandelt ingediende zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan voor het centrum van Opmeer-Spanbroek is op 12 december 2023 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en heeft vanaf 14 december 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Inwoners en belanghebbenden hebben in deze periode de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen. Tijdens deze inzageperiode zijn er 27 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hadden vooral betrekking op de wijzigingsgebieden. 

Wat gebeurt er na het indienen van een zienswijze?

De gemeente bekijkt de ingediende zienswijzen en beoordeelt of het ontwerpbestemmingsplan al dan niet gedeeltelijk moet worden aangepast. Omdat verschillende mensen en organisaties met het plan te maken kunnen krijgen, weegt de gemeente de belangen zorgvuldig af. 

Planning

In het 4de kwartaal 2024 neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit over het bestemmingsplan. Daarna wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting beslist de gemeenteraad in 4de kwartaal over het nieuwe bestemmingsplan. 

December 2024

College stelt ontwerpbestemmingsplan vastgesteld

College van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. De gebiedsvisie is vertaald in een ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Het ontwerpbestemmingsplan geeft de planologisch-juridische kaders weer hoe de gronden bebouwd en gebruikt mogen worden. In het ontwerpbestemmingsplan zijn de bestaande rechten opgenomen en is daarnaast op bepaalde locaties een mogelijkheid gegeven aan het college van burgemeester en wethouders om via een wijzigingsbevoegdheid onder voorwaarden medewerking te verlenen aan particuliere ontwikkelingen. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan geeft de gewenste ruimtelijke kwaliteit weer van zowel de bebouwde als onbebouwde omgeving in het gebied.

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Centrum Opmeer-Spanbroek 2023’ ligt centraal binnen de aaneengegroeide dorpskernen Spanbroek en Opmeer, in het zuiden van de gemeente Opmeer. Globaal grenst de bebouwing aan (delen van) de volgende wegen binnen het plangebied: Herenweg – Gruttostraat – Wuiver – Lindengracht – Breestraat – Paardenmarkt – Koninginneweg.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 14 december 2023 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Gedurende deze termijn kunt u een zienswijze naar voren brengen. Wilt u meer weten over het indienen van een zienswijze? Kijk dan op de website van de Omgevingswet, plan id. NL.IMRO.0432.CVOpmeerSpanbroek-VG01(externe link).

 Zienswijze

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht. De zienswijze dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer.