Herontwikkeling vrijkomende schoollocatie in Hoogwoud

Mooi wonen in het groen! Dat willen de inwoners van de gemeente Opmeer graag zien op de vrijkomende schoollocaties in Hoogwoud. We hebben de omwonenden, de organisaties en de inwoners gevraagd om met ons mee te denken. De belangrijkste voorwaarde was leefbaarheid in de dorpskernen. Verder stond alles nog open. Wethouder Herman ter Veen geeft aan dat draagvlak belangrijk is. “Mensen die wonen en werken in onze gemeente hebben er belang bij dat hun ideeën maximaal worden betrokken in de besluitvorming. Zij weten immers wat er leeft, wat nodig is en wat de wensen zijn.”

Belangrijkste resultaten voor de vrijkomende schoollocatie in Hoogwoud

In Hoogwoud wil het merendeel van de respondenten duurzame en toekomstbestendige laagbouw (maximaal 3 verdiepingen hoog) huizen in het betaalbare segment voor starters en jongeren zien. Daarnaast is er vraag naar toekomstbestendige koop- en huur seniorenwoningen. Het is van belang om de woningvoorraad divers te houden en zo vrijkomende woningen beschikbaar te maken voor de volgende generaties. Ook zijn er veel reacties binnengekomen over (natuur-)speeltuin(en) voor verschillende leeftijden, outdoor dagrecreatie, gezond groen en een aantrekkelijke wandelinfrastructuur. Net als in Opmeer is er geen behoefte aan nieuwe voorzieningen omdat die er in de buurt voldoende zijn. Er is wel behoefte aan meer parkeerruimte.

Hoe nu verder?

Een stedenbouwkundige gaat deze resultaten verder uitwerken. De ambitie is om het vrijkomende gebied qua planvorming klaar te hebben in 2024 (Hoogwoud) en 2025 (Opmeer), zodat met de daadwerkelijke inrichting gestart kan worden zodra de nieuwe kindcentra in gebruik zijn genomen en de locaties beschikbaar zijn.