Herenweg 100 Hoogwoud

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de bestaande vergistingsinstallatie op het perceel Herenweg 100 te Hoogwoud.

Voor het plan zijn de activiteiten  ‘Planologische afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’ en ‘Milieu, wijziging inrichting’ van toepassing.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 5 september 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimte en ondernemen, Klaproos 1 te Opmeer. Deze bekendmaking, het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken zijn ook beschikbaar als pdf. 

Zienswijze

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn bij voorkeur schriftelijk een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Spanbroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Ondernemen (0226-363333).

Heeft u gevonden wat u zocht?