Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Onderhandse volmacht

Houdt u bij een onderhandse volmacht rekening met het volgende:

 • U moet het volmachtbewijs invullen. Dit staat op de achterzijde van de stempas die u ontvangt bij verkiezingen.
 • Zowel u als de gemachtigde moeten ondertekenen.
 • U moet de stempas samen met een kopie van uw identiteitsbewijs(maximaal 5 jaar verlopen op de dag van de verkiezingen) overdragen aan de gemachtigde.
 • Een onderhandse volmacht kunt u tot op de dag van de verkiezingen afgeven.

Schriftelijke volmacht

Houdt u bij een schriftelijke volmacht rekening met het volgende:

 • U moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente waar u woont.
 • De formulieren hiervoor zijn kosteloos verkrijgbaar bij iedere gemeente.
 • U en degene die u machtigt moeten allebei een deel van dit formulier invullen en ondertekenen.
 • Als de gemachtigde niet in dezelfde gemeente staat geregistreerd, moet de woongemeente een verklaring dat hij daar als kiezer staat geregistreerd afgeven.
 • De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs toegestuurd om namens u te stemmen.

Aan een machtiging zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Een gemachtigde mag niet meer dan 3 volmachten aannemen.
 • Een gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
  • Als de gemachtigde niet in dezelfde gemeente woont, moet u altijd een schriftelijk verzoek indienen. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer of het Europees Parlement kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
 • Een schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken.
 • Een onderhandse volmacht kan worden ingetrokken. In dat geval moet u de tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u zelf stemmen.

Uitbreiding maximumaantal volmachten

De huidige wet bepaalt dat een kiezer maximaal twee volmachtstemmen mag uitbrengen. De Tijdelijke wet verhoogt dit aantal naar drie. Uiteraard blijft de huidige regel gelden dat de volmachtnemer de volmachtstemmen alleen mag uitbrengen tegelijk met zijn eigen stem, en mits voorzien van een van kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever.

Schriftelijk volmachtbewijs

De Tijdelijke wet bevat enkele bepalingen over de schriftelijke volmacht die afwijken van dehuidige Kieswet. De termijn voor het indienen van een aanvraag om een schriftelijke volmacht wordt verruimd tot uiterlijk de tweede dag voor de stemming om 12.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Opmeer, telefoon 0226 – 363 333

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

 • vult u de achterkant van uw stempas in
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas
 • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

 • kunt u een machtingsformulier invullen;
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;
 • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente;
 • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd;
 • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd, met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen;
 • geeft u degene die u machtigt een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.