In de gemeente Opmeer werkt een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Die draagt bij aan een betere leefbaarheid en leefomgeving in onze gemeente. De boa surveilleren regelmatig en werken nauw samen met de politie en andere organisaties.

Aanpak kleine ergernissen

De boa houdt zich bezig met de aanpak van kleine ergernissen in de openbare ruimte. Dat doet hij met goede redenen. Het gaat namelijk om zaken die inwoners als meest ergerlijk ervaren. Denk aan bijvoorbeeld fout parkeren en hondenpoep op straat, maar ze houden zich ook bezig met jeugdoverlast.

Bodycams

De boa van de gemeente Opmeer draagt sinds 5 december 2022 een bodycam. Een bodycam is een op de kleding geplaatste camera die beelden op kan nemen. Boa’s hebben vaak te maken met agressie en geweld. Uit ervaringen blijkt dat het zichtbaar dragen van zulke camera’s agressie kan voorkomen. Mocht er toch een incident ontstaan, dan kunnen de opnames van de bodycam helpen bij de analyse van het incident. 

De camera staat standaard op stand-by. Er wordt dan wel gefilmd, maar de beelden en geluiden worden niet opgeslagen. Zodra de boa de bodycam op ‘opnemen’ zet, worden de beelden en geluiden wél opgeslagen, inclusief 30 seconden voordat de opnameknop op de camera werd aangezet. Zodra de opname gestopt wordt, loopt de opname nog 30 seconden door. Voordat de bodycam wordt ingezet, geeft de boa een waarschuwing dat er opnamen gemaakt gaan worden.

Wanneer worden er opnames gemaakt?

Er worden alleen opnames gemaakt als de boa vindt dat er een onveilige situatie ontstaat. De beelden kunnen helpen om incidenten achteraf goed te onderzoeken. Ook kunnen ze een preventieve werking hebben. Alle beelden worden veilig opgeslagen en toegang tot de beelden is beperkt tot medewerkers die daarvoor toestemming hebben.

Mag de boa de bodycam wettelijk gebruiken?

Ja. De gemeente Opmeer zet de bodycam in om de veiligheid van haar werknemers te vergroten. Dit is een ‘gerechtvaardigd belang’ zoals omschreven in artikel 6.1f AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De gemeente zet de bodycams niet in vanuit haar publieke taak als overheid, maar vanuit haar privaatrechtelijke taak als werkgever die de veiligheid van haar werknemers wil vergroten.

Wanneer mogen opnames worden gemaakt?

Opnames zijn toegestaan als de boa vindt dat er een onveilige situatie ontstaat. Alle incidenten die (mogelijk) escaleren mogen gefilmd worden met de bodycam.

Kunnen de opnames ook stiekem worden gemaakt?

Nee, de bodycam wordt altijd openlijk en duidelijk gedragen en het is duidelijk zichtbaar wanneer er een opname wordt gemaakt. 

Welke categorieën persoonsgegevens worden opgeslagen?

  • Verbalisantnummer van de boa van de gemeente Opmeer.
  • Video-opnamen (beeld met geluid) met datum en tijdstip.

Kan de politie de opnames gebruiken?

Ja, dat kan wanneer er een opname is gemaakt van een strafbaar feit. In dit geval kan de politie deze beelden opvragen voor opsporingsonderzoek. De beelden kunnen gebruikt worden als bewijsmateriaal in een rechtszaak. 

Als iemand niet gefilmd wil worden, mag hij of zij dan weigeren?

Nee, de boa is bevoegd om te filmen en heeft geen toestemming nodig om een opname te maken.

Hoe worden de opnames beveiligd?

De gemeente gaat zorgvuldig om met de bodycamopnames. Alle opnames worden op de bodycam zelf versleuteld opgeslagen. Hierdoor zijn ze onleesbaar. De opnames worden na elke dienst automatisch opgeslagen op een externe server waar een klein aantal personen toegang toe heeft. Zij mogen de opnames alleen raadplegen voor de vooraf vastgestelde doelen, namelijk: opsporingsonderzoek en verzoek voor inzage. Wanneer opnames worden ingezien, verwijderd of gewijzigd wordt dit automatisch gelogd door het systeem. Hierdoor kan te allen tijde achterhaald worden op welk moment, door wie en voor welk doel de opnames opgevraagd zijn.

Na 28 dagen worden de opnames automatisch verwijderd. Behalve wanneer binnen deze termijn een verzoek of vordering wordt ingediend. Dan worden die bodycamopnames bewaard voor de duur van de afhandeling van het doel waarvoor ze zijn veiliggesteld. Hierna worden ze alsnog verwijderd.

Kan ik de beelden die van mij gemaakt zijn bekijken?

Als u zelf gefilmd bent met een bodycam, dan mag u de opnames die van u zijn gemaakt bekijken. Dit heet het recht op inzage. U mag alleen uw eigen persoonsgegevens bekijken en niet die van andere personen die in beeld komen (of waarvan de stem is opgenomen). Die andere personen zullen dus eerst onherkenbaar moeten worden gemaakt. U kunt een verzoek voor inzage indienen via het invullen van een online formulier. 

Aanvraagformulier opvragen beelden bodycam 

Wordt er toezicht gehouden op het rechtmatig gebruik van bodycambeelden?

Elke gemeente heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die een adviserende, toetsende en controlerende functie heeft. De FG houdt toezicht op de manier waarop de gemeente met de persoonsgegevens en privacy omgaat, dus ook op de bodycams. De FG heeft het recht controles uit te voeren op plekken en in systemen waar de bodycamopnames worden verwerkt om te zien of de gemaakte afspraken worden nagekomen. 

Kunnen de opnames gebruikt worden na een klacht?

Nee, daar worden de bodycamopnames niet voor gebruikt.

Kan de drager van de bodycam de opnames zelf verwijderen?

Nee, opnames worden 28 dagen bewaard. Of tot na de afhandeling van een incident. De drager kan de opnames zelf niet verwijderen.

Heeft u gevonden wat u zocht?