De gemeenteraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Opmeer. Met het burgerinitiatief geeft de raad u de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Via het burgerinitiatief kunt u onderwerpen, plannen of voorstellen rechtstreeks op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Hierbij gaat het niet alleen om kwesties of plannen in uw buurt of wijk, maar zelfs voor heel Opmeer.

Wilt u bijvoorbeeld een bushalte verplaatsen of verkeersdrempels in uw wijk of juist dat de verkeersdrempels verdwijnen? Dien dan een burgerinitiatief in bij de gemeenteraad. U kunt ook gebruik maken van het burgerinitiatief als u een voorstel heeft wat meer gericht is op gemeentelijk beleid, zoals de criteria voor woningtoewijzing, de veiligheid in uw wijk of het voorzieningenniveau voor bijvoorbeeld sport. Als u een burgerinitiatief wilt indienen, moet uw initiatief natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

  • U moet in de gemeente Opmeer wonen.
  • U bent 16 jaar of ouder.
  • Bij een voorstel moeten 15 inwoners van 16 jaar of ouder uw voorstel ondersteunen. U moet als bijlage bij uw voorstel een handtekeningenlijst meesturen.
  • Uw voorstel moet betrekking hebben op een kwestie of plan voor uw directe woonomgeving (straat of buurt) of voor uw wijk of Opmeer. U kunt niet over alle onderwerpen voorstellen indienen. Zie het overzicht met uitzonderingen hieronder.
  • U moet een duidelijk schriftelijk voorstel maken. Elementen uit het voorstel zijn bijvoorbeeld wat u wilt bereiken met uw voorstel en wat de globale kosten zijn voor het realiseren van uw voorstel.

Uitzonderingen

Een burgerinitiatief heeft geen betrekking op:

  • onderwerpen waarover niet de gemeente maar de provincie of het Rijk een beslissing neemt
  • een vraag over het gemeentelijk beleid
  • onderwerpen die onderdeel zijn van lopende projecten, inspraak- of bezwaarprocedures
  • onderwerpen over het gedrag of handelingen van collegeleden, raadsleden of ambtenaren waartegen een klacht kan worden ingediend
  • onderwerpen waarover de gemeenteraad tijdens de raadsperiode een besluit heeft genomen, tenzij sprake is van omstandigheden die tot een ander besluit zouden hebben geleid, indien zij eerder bekend waren geweest

Als u van plan bent om een burgerinitiatief op te stellen, neem dan even contact op met de griffie voor advies.

Hoe gaat de gemeenteraad om met een burgerinitiatief?

De raad beslist in de eerstvolgende vergadering nadat het verzoek is ingediend of het burgerinitiatief op de agenda van de raadsvergadering wordt geplaatst. De raad beslist over het te volgen traject, maar een besluit over een burgerinitiatief kan uiteraard ook in een raadscommissie inhoudelijk worden voorbereid. Ook kan de raad van mening zijn dat eerst verder onderzoek moet worden gedaan.

Vragen?

Neem contact op met de griffier, telefoon 0226 – 363 339 of stuur een e-mail naar griffier@opmeer.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?