Het college van burgemeester & wethouders van Opmeer besloot op 29 augustus in te stemmen met de nieuwe Woonvisie 2023-2028. Hierin wordt Opmeer beschreven als een (t)huis voor iedereen. De visie bevat vijf belangrijke thema's: toekomstbestendig wonen, beschikbaar en betaalbaar, aantrekkelijke en inclusieve nieuwbouw, wonen en zorg en goed wonen voor iedereen. Deze thema's zijn ontwikkeld na uitgebreid overleg met diverse belanghebbenden, waaronder inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De visie ligt in oktober voor vaststelling bij de raad.

Niet alleen landelijk, maar ook in de gemeente Opmeer is er een nijpend woningtekort en staat de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen onder druk. Uit het Lokale Woonbehoefte onderzoek blijkt dat we tot 2032 zo’n 750-900 woningen moeten bouwen om aan de verwachte behoefte te voldoen. Dit komt neer op circa 100 woningen per jaar. Er zijn inmiddels tal van plannen en ideeën van projectontwikkelaars, woningcorporaties en particulieren om deze woningbouw binnen de gemeentegrenzen te realiseren.

Een goede mix

"De Woonvisie beschrijft de groei van Opmeer met een goede mix van toekomstbestendige woningen voor uiteenlopende doelgroepen: van jongeren tot ouderen en aandachtsgroepen, waaronder starters en statushouders. Daarnaast worden bestaande wijken waar nodig verbeterd met de voorzieningen die daarbij horen," aldus wethouder Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Herman ter Veen. Zo bereiden we Opmeer goed voor op de toekomst om hier over een tiental jaar ook prettig te kunnen wonen.

Betaalbaar en beschikbaar

Essentieel is dat er betaalbare woningen beschikbaar zijn voor iedereen. Vanwege de vergrijzing en de beperkte beschikbaarheid van intramurale zorg is zorg een belangrijk thema binnen de Woonvisie. Wonen en zorg gaan ook steeds vaker hand in hand. De Woonvisie geeft richting aan waar deze woningen aan moeten voldoen. Zo komen de seniorenwoningen dichtbij voorzieningen en er moeten voldoende geschikte woningen zijn voor inwoners met een ondersteunings- en zorgbehoefte.

Vaststelling door gemeenteraad

De Woonvisie staat in oktober op de agenda van de gemeenteraad. U kunt het document hieronder.