In de nieuwe IKC’s (Integrale Kindcentra) van de gemeente Opmeer worden de vijf basisscholen gehuisvest. De bibliotheek, het muziekonderwijs en het consultatiebureau krijgen daar mogelijk ook een plek. In het IKC in de kern Spanbroek/Opmeer worden drie basisscholen gevestigd: de Bonifatiusschool, De Akker en ’t Ruimteschip. In het IKC in Hoogwoud krijgen de basisscholen De Adelaar en De Wulfram een plek.

In 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat het IKC in Opmeer-Spanbroek word gebouwd op de locatie Bonifatius. Verder is er toen ook ingestemd met het benodigde budget voor het IKC in Hoogwoud en het IKC in Opmeer-Spanbroek. Op deze pagina volgt u alle ontwikkelingen rondom de nieuwe IKC’s.

30 april

Gemeente, schoolbesturen en kinderdagopvang tekenen bouwheerovereenkomst

De gemeente Opmeer, stichting SKO Westfriesland, stichting Allure en kinderopvang Berend Botje ondertekenden een bouwheerovereenkomst. Deze overeenkomst is een belangrijke stap in het proces van ontwerpen en bouwen van de Kindcentra in Opmeer-Spanbroek en Hoogwoud. Naar verwachting is het Kindcentrum Hoogwoud in de zomer van 2024 klaar en in Opmeer-Spanbroek in 2025.

Bouwheerovereenkomst

Met de ondertekening van de bouwheerovereenkomst wordt het bouwheerschap officieel overgedragen aan de schoolbesturen en Berend Botje.

In het Kindcentrum in Hoogwoud krijgen de basisscholen De Adelaar en De Wulfram een plek, samen met kinderopvang en muziekeducatie. In het Kindcentrum in de kern Opmeer-Spanbroek worden drie basisscholen gevestigd: de Bonifatiusschool, De Akker en ’t Ruimteschip, samen met kinderopvang, muziekeducatie het consultatiebureau en de bibliotheek.De bouwheerovereenkomst werd namens de gemeente Opmeer ondertekend door wethouder Tesselaar en namens de schoolbesturen mevrouw Meskers (Allure) en de heer Wijker (SKO Westfriesland). Mevrouw Alberts-Starke tekende namens kinderopvang Berend Botje.

De bouwheerovereenkomst werd namens de gemeente Opmeer ondertekend door wethouder Tesselaar en namens de schoolbesturen mevrouw Meskers (Allure) en de heer Wijker (SKO Westfriesland). Mevrouw Alberts-Starke tekende namens kinderopvang Berend Botje.

ikc ondertekening

20 oktober 2020

Op 6 oktober heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om de raad voor te stellen om het Integraal Kindcentrum Spanbroek/Opmeer te bouwen op de locatie van de Bonifatiusschool. De politieke partijen en de inwoners hebben hierover vragen gesteld. In de bijlagen leest u de vragen en antwoorden.

De gecombineerde raadscommissie bespreekt het voorstel op 22 oktober. Op 29 oktober neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie van het IKC in Opmeer-Spanbroek. Beide vergaderingen starten om 20:00 en kunt u meeluisteren via www.opmeer.nl/gemeenteraad

30 oktober 2020

Gemeenteraad neemt definitief besluit over IKC Opmeer-Spanbroek 

Op de locatie van de Bonifatiusschool komt het nieuwe IKC (Integraal Kindcentrum) in Opmeer-Spanbroek. Dat heeft de gemeenteraad van Opmeer op 29 oktober besloten.  

Bonifatius meest centrale ligging en grootste draagvlak 

Het IKC is op de locatie Bonifatius inpasbaar met de beoogde IKC-partners: de basisscholen Bonifatius, De Akker en ‘t Ruimteschip, Berend Botje, Stichting Muziek Opmeer, het bibliotheekwerk en het consultatiebureau van de GGDDe schoolbesturen en de andere partners van het IKC geven de voorkeur aan de locatie van de Bonifatiusschool boven De Akker/’t Ruimteschip. Uit het participatietraject in 2019 bleek ook dat het draagvlak onder de inwoners het grootste is voor deze locatie. De locatie ligt bovendien het meest centraal voor de schoolgaande kinderen. 

Het college van Burgemeester en Wethouders is blij en tevreden met het besluit. Wethouder Robert Tesselaar: “Fijn dat er een definitieve keuze is gemaakt. Nu kunnen we naast Hoogwoud ook in Opmeer-Spanbroek stappen gaan zetten richting de bouw van een mooi IKC voor onze jeugd!”  

Het vervolg 

De omwonenden van de locatie Bonifatius ontvangen een brief over dit besluit. Ook wordt er een inloopmogelijkheid georganiseerd waar omwonenden en belanghebbenden kennis kunnen nemen van de plannen en komt er een klankbordgroep om mee te denken en te praten over de planontwikkeling. Naar verwachting wordt het IKC Opmeer-Spanbroek vanaf januari 2025 in gebruik genomen. 

6 oktober 2020

College van B&W stelt Bonifatiusschool voor als definitieve locatie voor IKC in Spanbroek/Opmeer

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 6 oktober besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het Integraal Kindcentrum (IKC) in Opmeer-Spanbroek te bouwen op de locatie van de Bonifatiusschool.

De gemeenteraad heeft in juli 2020 het benodigde budget voor het IKC in Hoogwoud beschikbaar gesteld, nadat de uitgangspunten voor de definitieve positionering ervan op het terrein tussen de Radboudstraat en de Burgemeester Heijmansstraat in juli 2019 waren vastgesteld. Dit betekent dat alleen voor het IKC Opmeer-Spanbroek nog een definitief besluit over locatie, kosten en dekking nodig is. Na eerdere raadsbesluiten over het toevoegen of afvallen van locaties, zijn in Opmeer-Spanbroek nog twee locaties beschikbaar: de plek waar de basisscholen De Akker en ’t Ruimteschip gevestigd zijn en de plek waar nu de Bonifatiusschool staat.

Het IKC is op de locatie Bonifatius inpasbaar, met de beoogde IKC-partners: onderwijs, kinderopvang, muziekeducatie, de bibliotheek en het consultatiebureau. De schoolbesturen en de andere partners van het IKC geven de voorkeur aan de Bonifatius boven de Akker/’t Ruimteschip.

Verder is onder inwoners het draagvlak ook het grootst voor deze locatie, zo bleek uit het participatietraject in 2019 en ligt deze locatie het meest centraal voor de schoolgaande kinderen. Het college heeft het voorstel (inclusief bijlagen) naar de gemeenteraad gestuurd. Deze informatie vindt u hieronder.

Op 29 oktober besluit de gemeenteraad over het voorstel

De gecombineerde raadscommissie bespreekt het voorstel op 22 oktober. Op 29 oktober neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie van het IKC in Opmeer-Spanbroek. De gemeente wil inwoners en andere belangstellenden de mogelijkheid geven om vragen te stellen over het voorstel dat naar de raad is gestuurd.

Vragen stellen via e-mail

Heeft u een vraag over het plan dat naar de raad is gestuurd? Dan kunt u deze uiterlijk woensdag 14 oktober e-mailen naar gemeente@opmeer.nl (met als onderwerp ‘IKC’). De gemeente zet uw vraag (uiteraard anoniem) op een lijst met alle andere binnengekomen vragen en de antwoorden. U ontvangt dit overzicht per e-mail. Ook plaatst de gemeente het overzicht op www.opmeer.nl/IKC.

Inloopmogelijkheid op afspraak

Als u niet in de gelegenheid bent om de vraag te e-mailen, dan kunt u bellen met 0226-363333 om een afspraak te maken om donderdag 15 oktober 2020 tussen 18:30-22:00 uw vraag persoonlijk te stellen aan wethouder Tesselaar, vertegenwoordigers van de schoolbesturen SKO en Allure, Berend Botje en ambtenaren.

Uiteraard treft de gemeente Opmeer dan passende maatregelen in verband met het coronavirus. Per tijdvak van een half uur kunnen er maximaal 6 inwoners met vragen in de raadzaal op het gemeentehuis van Opmeer (Klaproos 1 in Opmeer). Ook dragen alle aanwezigen een mondkapje. U ontvangt van de gemeente per e-mail een bevestiging voor het definitieve tijdvak.

21 juli

Gemeenteraad neemt definitief besluit over IKC Hoogwoud

IKC Hoogwoud naar verwachting in 2024 klaar

Voor het Integraal Kindcentrum (IKC) Hoogwoud waren de kaders voor de definitieve locatie al in juli 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 9 juli besloten om het benodigde budget voor het IKC in Hoogwoud nu al beschikbaar te stellen, vooruitlopend op het besluit over de locatie van het IKC in Opmeer/Spanbroek. Verdere vertraging voor de realisatie van het IKC in Hoogwoud wordt hierdoor voorkomen. Naar verwachting wordt het IKC Hoogwoud in 2024 in gebruik genomen.

Besluit locatie IKC Opmeer/Spanbroek in oktober

Op 9 juli 2020 heeft de gemeenteraad van Opmeer besloten dat de locatie van voetbalvereniging HOSV definitief geen optie meer is als locatie van het IKC Opmeer/Spanbroek. Er blijven hierdoor twee mogelijke locaties over: De Akker/’t Ruimteschip en de Bonifatiusschool. De raad maakt uiterlijk in oktober 2020 een definitieve keuze tussen deze twee locaties, het benodigde budget en de dekking van de kosten.

De gemeenteraad heeft het college in een motie daarnaast de opdracht gegeven om in kaart te brengen wat de mogelijke consequenties zijn voor de onderbrenging van de boogde gebruikers (naast de scholen zijn dat kinderopvang, bibliotheekwerk, muziekeducatie en jeugdgezondheidszorg) van een IKC op deze locaties.

Woensdag 24 juni 2020

College Opmeer gaat zich opnieuw beraden over locatie IKC Opmeer/Spanbroek

Het college van de gemeente Opmeer is genoodzaakt om zich opnieuw te beraden over de locatie van het nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum (IKC) in Opmeer/Spanbroek. Het bestuur van voetbalvereniging HOSV liet namelijk vorige week plotseling weten niet meer in te stemmen met een overeenkomst met de gemeente voor de bouw van het nieuwe IKC op hun terrein.

In april 2020 besloot het college om aan de gemeenteraad voor te stellen om het nieuwe IKC voor Opmeer/Spanbroek te bouwen op de huidige locatie van voetbalvereniging HOSV. Het college heeft hierover afspraken gemaakt met het bestuur van HOSV, die zijn vastgelegd in een overeenkomst. Het bestuur van HOSV liet echter vorige week opeens weten niet in te stemmen met de gemaakte afspraken. Wethouder Robert Tesselaar: ‘Het college is zeer verrast door deze ommezwaai van het bestuur van HOSV. We zijn hierover zeer teleurgesteld, en dat geldt zeker ook voor de schoolbesturen Allure en SKO, kinderopvangorganisatie Berend Botje en andere toekomstige gebruikers van het IKC.’

Besluitvormingsproces

Het college gaat zich nu beraden over de gevolgen van deze ontwikkeling voor het besluitvormingsproces over het raadsvoorstel over deze locatiekeuze en de financiële gevolgen daarvan. Begin volgende week zullen de gemeenteraad en uiteraard ook de inwoners hierover worden geïnformeerd. De inloopmogelijkheid op 25 juni a.s. voor belanghebbenden en geïnteresseerde inwoners om vragen te kunnen stellen over dit raadsvoorstel gaat hierdoor niet door. De inwoners die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen hier persoonlijk bericht van.

 

Donderdag 9 april 2020
HOSV beste locatie voor Integraal Kindcentrum in Opmeer/Spanbroek volgens college

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Opmeer heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het Integraal Kindcentrum (IKC) in Opmeer/Spanbroek te bouwen op de locatie van voetbalvereniging HOSV.

Vanaf juli 2019 zijn er drie mogelijke locaties onderzocht voor het IKC in Opmeer/Spanbroek: de plek waar de basisscholen De Akker en ’t Ruimteschip gevestigd zijn, de plek waar nu de Bonifatiusschool staat en het A/B veld van voetbalvereniging HOSV.

Hierover hebben veel inwoners meegedacht. Uit het participatietraject in 2019 kwam naar voren dat veel inwoners een voorkeur hebben voor de locatie HOSV. Dit geldt ook voor de schoolbesturen en de andere partners die in het IKC komen (de bibliotheek, kinderopvang en peuterspeelzaal, muziekeducatie en het consultatiebureau). Ook op andere punten scoort deze locatie positief, zoals de verkeersveiligheid en de centrale ligging. Daarnaast biedt het HOSV-veld veel kansen voor het (bewegings)onderwijs en voor de voetbalvereniging als er een IKC dichtbij een voetbalveld is.

HOSV ziet het dan ook als een positieve ontwikkeling dat haar voetballers, en in het bijzonder de G-voetballers, in de winterperiode en met slecht weer, gebruik kunnen maken van de gymzaal in het IKC. Ook biedt de aanwezigheid van het IKC bij hun voetbalvereniging kansen op een impuls op hun aanbod.


Gevolgen keuze locatie

Om het IKC op deze locatie te kunnen bouwen, koopt de gemeente de grond van de Diaconie. Ook het clubgebouw en het veld van HOSV moeten verplaatst worden om het plan mogelijk te maken. De gemeente en het bestuur van HOSV hebben hierover afspraken gemaakt. Het clubbestuur werkt op grond daarvan mee aan deze verplaatsing. Het college van Burgemeester en Wethouders is het bestuur van HOSV erkentelijk voor de medewerking om tot een positieve oplossing te komen.

Kosten bouw twee IKC’s

De gemeenteraad stemde al eerder in met de bouw van IKC in Hoogwoud tussen de Radboudstraat en Burgemeester Heijmansstraat. De gemeente zal voor de bouw van de twee IKC’s ruim 19 miljoen betalen. Met de schoolbesturen en het bestuur van HOSV zijn met betrekking tot de financiën afspraken gemaakt, ook zij leveren een financiële bijdrage.

Het college heeft het voorstel (inclusief bijlagen) op donderdag 9 april naar de gemeenteraad gestuurd. Het voorstel en de bijbehorende bijlagen staan onderaan dit bericht.

Definitief besluit

De planning was om op 23 april 2020 een gecombineerde raadscommissie te organiseren over het voorstel aan de raad en om enige tijd daarvóór een inloopavond voor alle geïnteresseerde inwoners te organiseren. De gemeenteraad zou op 7 mei een definitief besluit nemen. Door de coronacrisis zijn er echter tot 1 juni geen vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad. De gemeente hoopt dat deze vergaderingen en inloopbijeenkomst in juni kunnen gaan plaatsvinden, maar dat is nog niet zeker.

Inspraak

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken tijdens de gecombineerde commissievergadering of tijdens de raadsvergadering. Als de gemeenteraad het besluit heeft genomen, wordt er een inloopavond georganiseerd, waar omwonenden en belanghebbenden kennis kunnen nemen van de bouwplannen. Uit de belangstellenden wordt een klankbordgroep samengesteld die enkele keren bij elkaar komt om mee te denken en te praten over de planontwikkeling.

30 juni 2020

Eerder heeft het college aan de gemeenteraad een raadsvoorstel aangeboden over de bouw van twee IKC’s in de kernen Opmeer/Spanbroek en Hoogwoud. Echter, door recente ontwikkelingen heeft het college moeten concluderen dat een belangrijk onderdeel van het raadsvoorstel, namelijk de bouw van het IKC in Opmeer/Spanbroek op de locatie-HOSV, geen reële en haalbare mogelijkheid meer is.

Om die reden adviseert het college de gemeenteraad om te overwegen het raadsvoorstel van de agenda te halen van zowel de gecombineerde commissievergadering op 1 juli en de extra raadsvergadering op 9 juli a.s. In onderstaande raadsinformatiebrief staat dit verder uitgelegd.

Maandag 10 februari 2020

Het besluit over de locatie van een Integraal Kindcentrum in Spanbroek/Opmeer wordt in overleg met de gemeenteraad aangehouden tot de raadsvergadering van 7 mei. De gemeente Opmeer bespreekt binnenkort met het bestuur van HOSV of het toch mogelijk is op de huidige locatie van de voetbalclub de realisatie van het Kindcentrum te combineren met de voortzetting van de voetbalactiviteiten van HOSV. De gemeenteraad heeft in december 2019 het bestuur nadrukkelijk opgeroepen om toch mee te werken aan de bouw van een Kindcentrum op het HOSV-terrein, omdat hier onder inwoners veel draagvlak voor is. HOSV heeft gehoor gegeven aan deze oproep en voorstellen gedaan hoe het naar de mening van de club zou kunnen worden gerealiseerd. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders verzocht hierover opnieuw met het bestuur te gaan praten om te bekijken of een variant kan worden gevonden die zowel voor de gemeente, het onderwijs en de vereniging aanvaardbaar is. Dit vraagt wat meer tijd.

Donderdag 12 december 2019

Gemeenteraad neemt unaniem motie aan over haalbaarheid IKC op voetbalvelden HOSV

De gemeenteraad heeft op 12 december unaniem een motie aangenomen naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek om een IKC te bouwen op de voetbalvelden van HOSV. Deze motie is ingediend nadat het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om de voetbalvelden van HOSV niet verder te onderzoeken als mogelijke locatie voor de bouw een IKC. Deze motie wordt aangeboden aan het bestuur van de voetbalvereniging HOSV. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat alle inwoners de inhoud van deze motie kunnen lezen.

Hieronder leest u de motie.

De raad van de gemeente Opmeer, in vergadering bijeen op 12 december 2019,

constaterende dat:

 • de gemeenteraad op 11 juli 2019 unaniem heeft besloten:
  • het college opdracht te geven de haalbaarheid van HOSV A- en B-veld te onderzoeken
  • als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek van HOSV A- en B-veld in gesprek te gaan met voetbalvereniging HOSV over het onderbrengen van de voetbalactiviteiten bij een van de andere verenigingen

overwegende dat:

 • gebleken is dat er, na een zorgvuldig doorlopen participatieproces, groot draagvlak is binnen de Opmeerse samenleving voor de HOSV-locatie inzake een nieuw te bouwen IKC
 • door het onderbrengen van de huidige voetbalactiviteiten van de G-teams van HOSV bij Grasshoppers en/of VVS’46 de aansluiting van het aanbod met de wensen en behoeften van de gehandicapte sporter/beweger wordt geoptimaliseerd
 • het bestuur van HOSV niet bereid is om mee te denken, c.q. mee te werken, aan het onderbrengen van hun voetbalactiviteiten naar een van de andere verenigingen
 • het college van Opmeer HOSV goede alternatieven heeft geboden die zonder onderbouwing zijn afgewezen
 • de besturen van VVS’46 en Grasshoppers te kennen hebben gegeven de bereidheid en ruimte te hebben om alle actieve elftallen van HOSV te laten trainen en spelen op hun complexen
 • een combinatie van een IKC en een voetbalveld op het terrein van HOSV is onderzocht en niet mogelijk is
 • het bestuur van HOSV heeft aangegeven ieder rechtsmiddel aan te wenden om opzegging van het huurcontract aan te vechten

spreekt als zijn mening uit:

 • dat het college er alles aan heeft gedaan om het bestuur van HOSV inhoudelijk van het raadsbesluit te overtuigen om mee te werken aan het overbrengen van de huidige HOSV-voetbalactiviteiten naar Grasshoppers en/of VVS’46

verzoekt het college:

 1. het bestuur en de leden van HOSV te verzoeken het eerder ingenomen standpunt van het bestuur in het algemeen belang van Opmeer te heroverwegen
 2. de leden van HOSV te verzoeken zich z.s.m. uit te spreken over het al dan niet meewerken aan de vestiging van het IKC Opmeer/Spanbroek op het huidige HOSV-terrein zulks in een bijzondere bijeen te roepen ledenvergadering
 3. de inwoners van Opmeer, via de gebruikelijke media, in kennis te stellen van deze motie en overwegingen

Meer informatie?

Ga naar de raadsvergadering van 12 december 2019

Donderdag 11 juli 2019

Gemeenteraad besluit om de locatie op B-veld van HOSV verder te onderzoeken

Op donderdag 11 juli heeft de gemeenteraad vergaderd over de locatiekeuze van de IKC in Spanbroek/Opmeer en Hoogwoud. In deze raadsvergadering is het volgende besloten:

Spanbroek/Opmeer: twee locaties vallen definitief af. Drie locaties blijven over.

Het bureau BRO heeft een onderzoeksrapport opgesteld met de voor- en nadelen van de vijf locaties in beide kernen. Tevens vond een intensief participatietraject plaats met omwonenden, ouders en belanghebbenden. Zij hebben in de afgelopen periode vijf locaties onder de loep genomen: het Scheringa Museum, een locatie in de woonwijk Heerenweide, het B-veld van voetbalvereniging HOSV en de huidige locaties van de Bonifatiusschool en De Akker/’t Ruimteschip. Ook is er gekeken naar de mogelijkheid om twee kleinere IKC’s te bouwen op twee locaties. De locaties op het terrein van het Scheringa Museum, in de woonwijk Heerenweide en de bouw van twee kleinere IKC’s vallen om uiteenlopende redenen definitief af.

Hoogwoud

In Hoogwoud is gekeken naar het gehele gebied tussen de Burgemeester Heijmansstraat en de Radboudstraat. Bij de keuze van de locatie zijn de belangen op onderwijskundig gebied en de resultaten van de participatiewerkgroep leidend geweest. De gemeenteraad besluit om in Hoogwoud het IKC te bouwen zoveel mogelijk aan de zuidoostkant van het gebied tussen de Burgemeester Heijmansstraat en de Radboudstraat. De afstand van het IKC tot de vijver wordt zoveel mogelijk gerespecteerd.

Woensdag 3 juli 2019

Commissies vergaderen over voorstellen locatiekeuze

Op woensdag 3 juli hebben de commissies Samenlevingszaken, Ruimte en Bestuurlijke Zaken en Verantwoording vergadert over het voorstel van het college over de locatiekeuze van de IKC in Spanbroek/Opmeer en Hoogwoud.

November 2018 - februari 2019

Participatietraject met inwoners en belanghebbenden

De huidige schoolgebouwen in Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek zijn aan vervanging toe. De noodzaak voor nieuwbouw is een kans om op twee locaties een Integraal Kind Centrum (IKC) te maken, één in Hoogwoud en één in Opmeer/Spanbroek. Waar het IKC precies komt en hoe het gebouw het best kan worden ingepast, dat onderzoeken we graag met de omwonenden, ouders en andere betrokkenen.

Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuteropvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. In Spanbroek/Opmeer nemen de basisscholen Bonifatius, ’t Ruimteschip en De Akker hun intrek in het nieuwe gebouw. En in Hoogwoud nemen de basisscholen St. Wulfram en De Adelaar hun intrek.

In de periode van november 2018 tot en met februari 2019 is er een participatietraject gevolgd met input van inwoners en andere belanghebbenden. De resultaten vindt u terug in de onderstaande documenten.

 • alle verslagen en ingediende stukken (pdf-document)
 • participatierapport van het IKC Spanbroek/Opmeer en Hoogwoud (pdf-document)

Heeft u gevonden wat u zocht?