De meeste burgers hebben vaak meer met ambtenaren dan met bestuurders te maken. Ambtenaren hebben tot taak college- en raadsbesluiten voor te bereiden en uit te voeren. De gemeentesecretaris vormt samen met de adjunct-gemeentesecretaris de directie van de ambtelijke organisatie. Zij geven samen leiding aan de ambtenaren. In elk geval is een van de twee aanwezig bij de wekelijkse vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders. Zij vormen daarmee niet alleen de verbinding tussen het college en de ambtelijke werkorganisatie, zij zijn ook verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie, die bestaat uit 6 verschillende afdelingen.

De afdelingen van gemeente Opmeer zijn:

  1. Strategie & Opgave
  2. Bedrijfsvoering
  3. Publiekszaken
  4. Zorg & Welzijn
  5. Ruimte & Ondernemen
  6. Realisatie & Beheer

Strategie & Opgave

De afdeling Strategie & Opgave bestaat uit een opgavemanager en strategisch adviseurs. Zij zijn er voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en andere betrokkenen en richten zich op de pijlers: digitale dienstverlening, persoonlijke dienstverlening en schriftelijke dienstverlening. Hierbij hebben zij de volgende klantwaarden hoog in het vaandel staan: eigentijds, persoonlijk, betrouwbaar, duidelijk en eenvoudig.

Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit verschillende eenheden: financieel beleid, P&O, juridische zaken, communicatie, het bestuurssecretariaat, informatiebeheer en Informatie- en Gegevensmanagement. Ook de inkoopadviseur, Privacy Officer, Security Officer (CISO) en de Functionaris Gegevensbescherming maken onderdeel uit van de afdeling.

Publiekszaken

De afdeling Publiekszaken kent een grote verscheidenheid aan taken en werkzaamheden, die zijn gericht op dienstverlening aan de burger en de organisatie. Onder de afdeling vallen de teams: Burgerzaken, Belastingen, Servicecentrum en Facilitaire Zaken.

Zorg & Welzijn

De afdeling Zorg en Welzijn kent een grote verscheidenheid aan taken en werkzaamheden op het gebied van welzijn, zorg en ondersteuning. Onder de afdeling vallen o.a. de taken: Wmo, Jeugd, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, welzijn, zorg, sport, subsidies, onderwijs, volksgezondheid en cultuur.

Ruimte & Ondernemen

De afdeling Ruimte en Ondernemen houdt zich bezig met verschillende activiteiten: het afgeven bijvoorbeeld APV-vergunningen en drank- en horecavergunningen, alle activiteiten ter bevordering van Openbare Orde en Veiligheid, beleidsontwikkeling voor de omgeving buiten waaronder de Omgevingsvisie, het verlenen van omgevingsvergunningen, handhaving en toezicht.

Realisatie & Beheer

Realisatie en Beheer houdt zich bezig met beheer, onderhoud en vervanging van vastgoed, objecten en 940 huurwoningen binnen Opmeer. Ze wijzen woningen toe, stellen huurbeleid op en adviseren het college bij de uitvoering van bestuurlijke ambities. Ook gaan ze over de boven- en ondergrondse infrastructuur, zoals aanleg, beheer en onderhoud van riolering, bekabeling, openbare verlichting en het gemeentelijk wegennet. Daarnaast adviseren ze het college over verkeerskwesties en houden ze de openbare ruimte schoon, heel en veilig. Tot slot richten ze het openbare groen in en beheren en onderhouden dat. Daarbij worden klimaat-adaptieve maatregelen meengenomen en geven daarbij ruimte aan biodiverse inrichtingen.

Heeft u gevonden wat u zocht?