Als gemeente hebben wij een aantal wettelijke taken. Deze taken zijn aan de gemeente opgelegd via de Gemeentewet. Onder deze wettelijke taken vallen bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen, invulling geven aan de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Door het uitvoeren van deze wettelijke taken beschikken wij over een grote hoeveelheid persoonsinformatie. De wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken legt bij de gemeente een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij toepassen bij de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Wij gebruiken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier;
  • Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten;
  • Wij zorgen dat uw persoonsgegevens correct en juist worden gebruikt;
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is óf zo lang de vastgestelde bewaartermijn ons voorschrijft.

Deze verklaring kan aangepast worden. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Nieuwe ontwikkelingen en/of nieuwe wet- en regelgeving kunnen ervoor zorgen dat wij werkprocessen wijzigen. Dit kunnen ook wijzigingen zijn in de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Introductie persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens zoals vingerafdrukken. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u zich bijvoorbeeld inschrijft bij de gemeente, een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig heeft. Ook als u een van de websites van de gemeente bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben omdat ze ingeschreven staan bij de gemeente, of personen die een website van de gemeente bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Voor onze interne organisatie verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen, personeelsleden, raadsleden en leveranciers. Ook verwerken wij persoonsgegevens van personen die niet staan ingeschreven bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het geval we te maken hebben met de nabestaanden inzake de huur van een graf.

Welke persoonsgegevens gebruikt de gemeente en waarvoor?

Gebruik van bijzondere persoonsgegevens

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens gebruiken. Dit kunnen uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer zijn. Het kan ook zijn dat wij uw Burgerservicenummer of andere bijzondere persoonsgegevens gebruiken. Deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ krijgen extra bescherming van de wetgever en zodoende gebruiken wij alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer de wet ons deze ruimte geeft, in het bijzonder voor:

De uitvoering van onze wettelijke taken

Een voorbeeld van een wettelijke taak en dus onze verplichting: indien u een paspoort of een omgevingsvergunning bij ons aanvraagt, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens. Ook bij onderwerpen zoals uitkeringen, belastingen, veiligheid en zorg kunnen wij persoonsgegevens gebruiken.

De uitvoering van een overeenkomst

Een voorbeeld hiervan is: u huurt een woning van het Gemeentelijk Woningbedrijf en om de overeenkomst uit te kunnen voeren gebruiken wij uw persoonsgegevens.

Toestemming

Het vragen van toestemming als grondslag voor gegevensverwerking is nodig indien wij ons op geen andere wettelijke grondslag kunnen beroepen. Het kan zijn dat u ons toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. U kunt hiervoor contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@opmeer.nl of 0226-363 333.

Wij hebben een register van verwerkingsactiviteiten. In dit register houden wij bij welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

De gemeente als regisseur

De gemeente heeft ten aanzien van een aantal wettelijke taken wel de regie, maar werkt voor de uitvoering van deze taken samen met andere organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van een GGZ-instelling voor het verlenen van gepaste hulp aan een cliënt in het kader van de Jeugdwet. In haar rol als bemiddelaar kan de gemeente uw persoonsgegevens aan andere instellingen doorgeven. Wij hebben geen inzage in het inhoudelijke dossier.

Vertrouwelijk

Binnen de gemeente is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Daarnaast is ieder afdelingshoofd verantwoordelijk voor een goede en veilige omgang met persoonsgegevens binnen zijn of haar afdeling. Al onze medewerkers hebben een ambtseed of ambtsgelofte afgelegd en zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken. Wanneer we persoonsgegevens door anderen ('verwerkers') laten verwerken, verplichten we hen o.a. tot geheimhouding van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens delen met derden en verwerkersovereenkomsten

Wij delen uw gegevens in beginsel niet met derden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om een gelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Uw persoonsgegevens buiten de gemeente

De gemeente valt wettelijk gezien onder het stelsel van Basisregistraties. Dit houdt in dat de gemeente persoonsgegevens doorgeeft aan de landelijke database. Denk hierbij aan de Basisregistratie Personen die door de gemeente wordt bijgehouden en waarvan onder meer de Belastingdienst gebruik kan maken.

Bij alle publiekrechtelijke processen van de gemeente hebben we de plicht om te werken met de gegevens uit de Basisregistratie Personen. Door deze verplichting zijn wij ervan verzekerd dat we over de meest recente informatie beschikken.

Informatiebeveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Veilige internettransacties hebben daarbij bijzondere aandacht. De gemeenten in Nederland hebben zich middels een convenant verplicht zich te houden aan een minimaal niveau van informatiebeveiliging. Deze regels zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). In deze baseline is opgenomen hoe de gemeente omgaat met de beveiliging van informatie en privacy.

Wat doen wij bij fraude en/of misbruik?

Bij fraude of misbruik kan de gemeente uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie of aan medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van bedrijfsregels. Het kan bijvoorbeeld gaan om: persoonsgegevens, opnames van telefoongesprekken of om IP-adressen van websitebezoekers. Ook bij strafbare zaken zoals het bedreigen van een medewerker heeft de gemeente het recht om informatie door te geven.

Nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de AVG. De nationale toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP ziet erop toe dat de AVG wordt nageleefd.

Wat zijn mijn privacyrechten en hoe kan ik die uitoefenen?

U heeft een aantal privacyrechten:

Recht op informatie en inzage

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vanwege onze wettelijke taken is het niet altijd mogelijk om tegemoet te komen aan een verzoek. In dat geval berichten wij u hierover.

Formulier inzageverzoek

Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl(externe link)

Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk system waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl(externe link). Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Recht op verbetering, aanvulling en afscherming

U heeft het recht op verbetering, aanvulling en afscherming. Dat houdt in dat u ons mag vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Formulier correctieverzoek

Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl(externe link)

Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk system waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl(externe link). Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.


Recht op verwijdering

U heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Het verwijderen van gegevens is niet altijd mogelijk. Zo is het niet mogelijk om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen te laten verwijderen. Daarnaast is de gemeente gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Alleen wanneer er geen wettelijke noodzaak meer is voor het bijhouden van uw gegevens, kunnen deze verwijderd worden. Denk hierbij aan het vernietigen van uw gegevens na een sollicitatie.

Formulier verwijderverzoek

Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl(externe link)

Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk system waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl(externe link). Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Recht op beperking van gebruik

U heeft het recht op beperking van gebruik van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl(externe link)
 

Recht van bezwaar

U heeft het recht van bezwaar. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.                                              
Formulier recht van bezwaar

Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl(externe link)

Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk system waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl(externe link). Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Recht om persoonsgegevens over te dragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. U kunt dit echter niet verzoeken indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een openbare taak of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
                                            

Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl(externe link)

Privacyrechten in het Sociaal Domein

Welke wet is van toepassing?

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In bepaalde gevallen is de AVG niet (helemaal) van toepassing. Dit kan het geval zijn indien er voor de omgang met uw persoonsgegevens bij sommige diensten of producten andere regels gelden zoals bijvoorbeeld bij de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op via privacy@opmeer.nl of telefonisch via 0226 36 33 33.

Cameratoezicht gemeentehuis

In verband met preventie tegen diefstal en beschadiging van de eigendommen van de gemeente en het borgen van bewijsmateriaal, maken wij gebruik van zichtbaar cameratoezicht bij het gemeentehuis. Er staan camera’s bij het pand en in het toegangsportaal van het gemeentehuis. U wordt aan het begin van de parkeerplaats gewezen op de aanwezigheid van camera’s, alsmede bij de toegang van het gemeentehuis. Doordat wij video opnames maken, verwerken we persoonsgegevens.

In geval van incidenten of vermoedens van strafbare feiten, kunnen de videobeelden worden gebruikt ter identificatie van betrokkenen. De beelden kunnen daartoe ter beschikking worden gesteld aan de politie. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

Er wordt geen gezichtsherkenning toegepast, noch andere methodieken waarmee personen op elektronische wijze te identificeren zijn. Ook worden er geen geluidsopnamen gemaakt.

De camerabeelden worden binnen Nederland opgeslagen. De beveiliging van de videobeelden gebeurt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De toegang tot de beelden is strikt gereguleerd. De videobeelden worden maximaal gedurende 4 weken bewaard, of in geval van een incident, zolang tot het incident is afgehandeld.

Uw bezoek aan onze website en cookies

 

Website gemeente Opmeer

De gemeente Opmeer heeft verschillende websites. Als u een van onze websites bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen wij met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u surft met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u geen gebruik maken van internet. De gemeente houdt IP-adressen bij om onze dienstverlening te verbeteren en om u te behoeden voor internetfraude.

Wat doen wij met uw bezoekgegevens?

Op de websites van de gemeente Opmeer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Op deze manier kunnen we onze dienstverlening optimaliseren.

Daarnaast registreren wij hoe bezoekers door gemeentelijke websites klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en voor fraudebestrijding.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Cookies kunnen door de gemeente worden geplaatst en uitgelezen. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website opnieuw bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies, waaronder sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox of Safari) afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiten van uw webbrowser. Bij elk volgend bezoek vanaf die computer, tablet of mobiele telefoon wordt deze cookie herkend.

Waarom gebruikt de gemeente cookies?

De gemeente plaatst zowel sessie- als permanente cookies. Met een cookie weten we welke pagina’s u op gemeentelijke websites heeft bezocht. Daarnaast zijn cookies nodig om transacties te kunnen doen met de gemeente. Zonder cookies is dat niet mogelijk. U kunt zelf uw cookie-instelling bepalen: op ‘niveau’ basis, ‘persoonlijk’ of ‘compleet’. Het plaatsen van cookies helpt de gemeente ook om onze websites te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.

Kunt u uw cookies blokkeren?

U kunt cookies op uw computer blokkeren. Dat kan via de privacy-instellingen van de webbrowser die u gebruikt. Dan worden alle cookies van alle websites die u bezoekt, geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor wel trager werken of zelfs helemaal niet. Ook inloggegevens worden niet onthouden.

Digitale nieuwsbrief

Meldt u zich aan voor (een van) de nieuwsbrieven van de gemeente Opmeer? Dan verwerkt de gemeente Opmeer uw persoonsgegevens. Hier leest u hoe.

Welke gegevens?

Als u zich aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief, registreren wij uw e-mailadres, voornaam en achternaam.

Waarom?

Wij gebruiken uw e-mailadres, voornaam en achternaam om u de digitale nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft aangemeld.

Mag het?

Wij mogen u de digitale nieuwsbrieven sturen als u hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven door zich aan te melden.

Uitdrukkelijke toestemming

U kunt zich op onze website aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief door een formulier in te vullen. 

Bij aanmelding geeft u door uw  gegevens in te vullen en zich aan te melden uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres, voornaam en achternaam. 

Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kunt u het aanmeldformulier niet versturen.

Toestemming intrekken

U kunt uw toestemming altijd intrekken door u op onze website af te melden voor de digitale nieuwsbrief. Ook is er aan  de onderkant van iedere digitale nieuwsbrief de mogelijkheid u af te melden, uw gegevens in te zien of te wijzigen.

Hoe lang?

Wij bewaren uw e-mailadres, voornaam en achternaam zo lang u ingeschreven staat voor de digitale nieuwsbrief.

Als het niet gaat zoals het hoort

Datalekken

Ondanks onze inspanningen komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat de gemeente daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen indien nodig de betrokken personen informeren over het verlies.

Mochten uw gegevens betrokken zijn bij een datalek van de gemeente, dan:

  • Informeren wij u dat dit is gebeurd en welke informatie is gelekt;
  • Vertellen we welke maatregelen wij hebben getroffen om schade te voorkomen en welke maatregelen u zelf kunt treffen;
  • Documenteren we alle relevante informatie, zodat we u kunnen helpen mocht u door het datalek schade ondervinden.

Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een datalek, meld dit dan direct. Dit kunt u doen via privacy@opmeer.nl of telefonisch via 0226-363333.

Heeft u overige vragen? 

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Middels deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe wij binnen de gemeente Opmeer omgaan met persoonsgegevens. Omdat privacy een veelomvattend thema is en bovendien soms erg specifiek, bevat deze privacyverklaring niet alle informatie. Mocht u nadere vragen hebben over een casus of dossier, dan kunt u hiervoor allereerst bij uw contactpersoon binnen de gemeente Opmeer om informatie vragen. Weet u niet wie dat is, wilt u dit niet of heeft u geen contactpersoon, dan kunt u ook direct onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) benaderen. De FG is binnen onze gemeente toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens.

Ook indien u vragen en/of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@opmeer.nl of 0226-363333.

Heeft u klachten?

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over onze dienstverlening of over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan vernemen wij dit uiteraard graag van u. U kunt contact met ons opnemen via de website, telefonisch of bij de gemeentebalie. Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat wij niet goed met uw persoonsgegevens omgaan of onzorgvuldig met uw rechten omgaan.

Veilig mailen


Voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie per e-mail gebruikt de gemeente Opmeer het programma Zivver. Dit programma versleutelt e-mailberichten met vertrouwelijke inhoud zoals een burgerservicenummer of andere privacygevoelige gegevens. Op deze manier kunnen alleen de verzender en de ontvanger bij de informatie.

Wat merkt u van het gebruik van Zivver?  

Een e-mail – die veilig aan u is verstuurd – opent u door op de link met de tekst ‘Klik voor bericht’ te klikken. Eventueel moet u hier ook nog een toegangscode of sms-code invoeren. Het is niet nodig een account aan te maken.

Bericht openen met een sms-code

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd. Degene die u het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen u het bericht kunt lezen. Daarom krijgt u een code per sms toegestuurd. U vult deze code in, nadat u eerst op 'Klik voor bericht' en daarna op 'sms sturen' heeft geklikt. Nu kunt u het bericht lezen.

Bericht openen met een toegangscode

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een toegangscode. Degene die u het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen u het bericht kunt lezen. U vult deze code in, nadat u op ‘Klik voor bericht’ heeft geklikt. Nu kunt u het bericht lezen.

Reageren op een e-mailbericht dat veilig is verstuurd

U leest het bericht op een beveiligde webpagina. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat rechtstreeks vanuit deze pagina. Onder het ontvangen bericht kunt u gelijk een bericht typen om te reageren. U verzendt deze reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer hier weer een reactie op komt, ontvangt u een notificatie via e-mail.

Vragen

Heeft u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Neem dan contact op met de afzender van de e-mail of met de gemeente Opmeer via gemeente@opmeer.nl of telefonisch via 0226-363333.