Juli 2023

Beleidskader duurzame energie regionaal vastgesteld

De regionale strategie om meer duurzame energie op te wekken in Westfriesland gaat een nieuwe fase in. De zeven Westfriese gemeenten hebben het ‘beleidskader wind- en zonne-energie in Westfriesland’ vastgesteld. Zij hebben er wel verschillende aanvullingen op gedaan. 

Het beleidskader bevat richtlijnen waaraan projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers moeten voldoen, als zij windmolens of zonneparken willen aanleggen in de regio. Zij richten zich onder meer op een goede inpassing in het Westfriese landschap, het betrekken van de omgeving bij een project (ook financieel) en de toepassing van kleine windmolens op erven van bedrijven voor de eigen energievoorziening.

Een gevarieerd beeld 

De vaststelling van het Westfriese kader begon in gemeente Hoorn begin juni en is een maand later afgerond met besluitvorming in gemeente Stede Broec. In de meeste gemeenten hebben de gemeenteraden hun eigen kleur gegeven aan het kader. Zo sluit gemeente Drechterland grote windmolens uit, maar biedt het ruimte aan zonneparken, onder voorwaarden ook op landbouwgrond. Stede Broec ziet dat laatste liever niet gebeuren, maar stemt er mee in, mits richtlijnen en aanbevelingen plaatsmaken voor ‘duidelijke regels’. Opmeer wil garanties voor de biodiversiteit bij een zonnepark en heeft bepaald dat de maximale oppervlakte aan zonnepanelen niet meer mag zijn dan 45% van de grondoppervlakte van het zonnepark. Medemblik tot slot wil pas beleid ontwikkelen voor erfmolens, als eerst een pilot is uitgevoerd. 

Een gemeenschappelijke basis onder wind en zon 

Ondanks deze verschillen schept het beleidskader nog steeds een stevige gemeenschappelijke basis onder wind- en zonprojecten. Bijvoorbeeld dat de omgeving een stem moet krijgen in een ontwikkeling en ook financieel moet profiteren. Met de vaststelling van het beleidskader gaat de Regionale Energiestrategie een nieuwe fase in, die van de uitvoering. De weg is vrij om daadwerkelijk in de zoekgebieden met duurzame energie opwek aan de slag te gaan. Als er een goed plan is en de vergunning is verleend, kan de schop de grond in.

Meer weten?

Het beleidskader kunt u hieronder downloaden. In dit beleidskader zijn de amendementen, die de gemeenteraad van Opmeer heeft vastgesteld, toegevoegd aan het document.

Februari 2023

Beleidskader RES is klaar: laat ons uw reactie weten

Onze regio werkt aan (meer) duurzame energie, onder andere met zonneweides en windmolens. Dat roept allerlei vragen op: hoe passen we wind- en zonne-energie in het bestaande landschap in? Hoe groot mag een windmolen op het erf van een boerderij zijn? Wat is een goede plek voor een groot oppervlak zonnepanelen? En hoe zorgen we ervoor dat inwoners mee kunnen doen en zo kunnen profiteren van de duurzame opwek van energie? Het concept beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland geeft antwoord op die vragen. U kunt het conceptbeleidskader u hieronder downloaden.

Hoe verder?

De zeven Westfriese gemeenten verzamelen reacties en suggesties van inwoners. Die worden verwerkt in een regionale reactienota. De reactienota wordt vervolgens gedeeld met het college en wordt verwerkt in het beleid. In de zomer 2023 stelt de gemeenteraad van Opmeer het beleidskader vast.

2022

Hoe denken Westfriezen over duurzame energieopwekking?

De RES 1.0 is een eerste stap in een langdurige samenwerking van de gemeenten in Noord-Holland om de CO2-uitstoot te verminderen. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn, in 2050 met 95%. Dit is afgesproken in het Nationaal Klimaatakkoord. Waar en hoe kunnen we zonne- en windenergie opwekken in Noord-Holland Noord? Dat staat in de Regionale Energie Strategie.

In 2022 hebben de zeven Westfriese gemeenten een enquête uitgezet onder inwoners om te onderzoeken hoe Westfriezen denken over duurzame energieopwekking in de regio. Hier leest u de uitkomsten van het onderzoek. Deze uitkomsten worden gebruikt om spelregels op te stellen voor partijen die aan de slag willen met het aanleggen van een zonneweide of windmolen (waar gemeenten dat hebben toegestaan).

Liever hoger dan meer

84% van de respondenten vindt het (heel) belangrijk dat Westfriesland zich inzet om meer duurzame energie op te wekken. De voorkeur gaat uit naar een combinatie van zonneweides en windmolens, ook het liefst samengebracht op één plek. Langs de randen van bedrijventerreinen is de meest geschikte plek voor een zonneweide en 83% heeft liever hogere windmolens in plaats van meer windmolens. Dat agrariërs hun bedrijf energieneutraal maken (vooral door het plaatsen van een kleine windmolen op hun erf), wordt positief beoordeeld. En 85% van de respondenten wil goed en onafhankelijk geïnformeerd worden over de duurzame energietransitie. Het zijn een paar resultaten uit het onderzoek. In totaal hebben 2.068 inwoners de enquête ingevuld (naar aanleiding van een willekeurige steekproef). Er is ook een vragenlijst uitgezet onder jongeren.  

Meer weten?

De belangrijkste uitkomsten van de enquête zijn op een rijtje gezet in een factsheet. Geïnteresseerd? De factsheet kunt u hieronder downloaden.