Februari 2023

Beleidskader RES is klaar: laat ons uw reactie weten

Onze regio werkt aan (meer) duurzame energie, onder andere met zonneweides en windmolens. Dat roept allerlei vragen op: hoe passen we wind- en zonne-energie in het bestaande landschap in? Hoe groot mag een windmolen op het erf van een boerderij zijn? Wat is een goede plek voor een groot oppervlak zonnepanelen? En hoe zorgen we ervoor dat inwoners mee kunnen doen en zo kunnen profiteren van de duurzame opwek van energie? Het concept beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland geeft antwoord op die vragen. U kunt het conceptbeleidskader u hieronder downloaden.

 

Hoe verder?

De zeven Westfriese gemeenten verzamelen reacties en suggesties van inwoners. Die worden verwerkt in een regionale reactienota. De reactienota wordt vervolgens gedeeld met het college en wordt verwerkt in het beleid. Daarna stelt de gemeenteraad van Opmeer het beleidskader vast.

Regionale Energie Strategie: opwek van zonne- en windenergie

De RES 1.0 is een eerste stap in een langdurige samenwerking van de gemeenten in Noord-Holland om de CO2-uitstoot te verminderen. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn, in 2050 met 95%. Dit is afgesproken in het Nationaal Klimaatakkoord. Waar en hoe kunnen we zonne- en windenergie opwekken in Noord-Holland Noord? Dat staat in de Regionale Energie Strategie.

Hoe denken Westfriezen over duurzame energieopwekking?

In 2022 hebben de zeven Westfriese gemeenten een enquête uitgezet onder inwoners om te onderzoeken hoe Westfriezen denken over duurzame energieopwekking in de regio. Hier leest u de uitkomsten van het onderzoek. Deze uitkomsten worden gebruikt om spelregels op te stellen voor partijen die aan de slag willen met het aanleggen van een zonneweide of windmolen (waar gemeenten dat hebben toegestaan).

In heel Nederland worden de mogelijkheden in kaart gebracht om meer zonne- en windenergie op te wekken. Dat vloeit voort uit de afspraken uit het nationale Klimaatakkoord en de noodzaak om te werken aan een duurzame, leefbare toekomst. Het heeft geleid tot Regionale Energie Strategieën (RES) waarin ‘zoekgebieden’ zijn vastgesteld: plekken waar duurzame energieopwekking kansrijk is.

Ook regio Westfriesland heeft in overleg met de samenleving een RES opgesteld. Maar met het aanwijzen van zoekgebieden ben je er nog niet, de volgende vraag is natuurlijk hoe je in deze gebieden de duurzame energieopwekking praktisch vorm gaat geven. Voor het antwoord op die vraag zijn de gemeenten opnieuw te rade gegaan bij hun inwoners door middel van een enquête.

Liever hoger dan meer

84% van de respondenten vindt het (heel) belangrijk dat Westfriesland zich inzet om meer duurzame energie op te wekken. De voorkeur gaat uit naar een combinatie van zonneweides en windmolens, ook het liefst samengebracht op één plek. Langs de randen van bedrijventerreinen is de meest geschikte plek voor een zonneweide en 83% heeft liever hogere windmolens in plaats van meer windmolens. Dat agrariërs hun bedrijf energieneutraal maken (vooral door het plaatsen van een kleine windmolen op hun erf), wordt positief beoordeeld. En 85% van de respondenten wil goed en onafhankelijk geïnformeerd worden over de duurzame energietransitie. Het zijn een paar resultaten uit het onderzoek. In totaal hebben 2.068 inwoners de enquête ingevuld (naar aanleiding van een willekeurige steekproef). Er is ook een vragenlijst uitgezet onder jongeren.  

Westfriesland energieneutraal

Uiteindelijk past de Regionale Energie Strategie in de ambitie van de regio om energieneutraal te worden. Dat betekent dat in de regio de totale vraag naar energie even groot is als het aanbod aan duurzame energie. Deze ambitie is vastgelegd in het Pact van Westfriesland. Het vraagt niet alleen om verduurzaming van de energievoorziening, maar ook om energiebesparing, duurzame mobiliteit en schone warmte.

Meer weten?

De belangrijkste uitkomsten van de enquête zijn op een rijtje gezet in een factsheet. Geïnteresseerd? De factsheet kunt u hieronder downloaden.