Op woensdag 22 november 2023 om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt. Als u denkt dat er iets niet goed gaat, kunt u dat aangeven.

Tellen van de stemmen

 • De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.
 • Daarna openen en legen de leden van het stembureau de stembus.
 • Zij vouwen de stembiljetten open en sorteren deze per lijst.
 • Daarna worden de stembiljetten geteld. De stemmen worden per lijst en per kandidaat geteld. Let op: de uitslag die op basis van deze telling bekend wordt gemaakt, betreft een voorlopige uitslag.
 • Ook tellen de stembureauleden het aantal blanco en ongeldige stemmen.
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal kiezers. Als deze aantallen niet gelijk zijn, wordt er opnieuw geteld. Als er een verschil blijft bestaan, wordt daarvan een aantekening gemaakt op het proces verbaal.
 • Alle aantallen worden op het proces-verbaal genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.
 • Het gemeentelijk stembureau controleert de dag na de stemming, op donderdag 23 november 2023 om 09.00 uur in het gemeentehuis van Opmeer, alle processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, voert het gemeentelijk stembureau een hertelling uit. Aan het einde van zijn zitting stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast.
 • Het gemeentelijk stembureau maakt een proces-verbaal op. Alle aantallen worden daarop genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen

 • De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op deze website.
 • Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting van het gemeentelijk stembureau.
 • Het centraal stembureau voert een aantal controles uit. En als belangstellenden een fout ontdekken in een proces-verbaal, kunnen zij daar melding van maken bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau kan het gemeentelijk stembureau opdragen om een eventuele resterende fout alsnog te corrigeren.
 • Uiterlijk donderdag 30 november stelt het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast.

Regels bij het tellen van de stemmen

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
 • Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente.
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken.
 • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. Er mogen geen foto’s worden gemaakt van de handtekeningen van de leden van het stembureau.

Opslag en vervoer van de stembescheiden

 • Nadat de stembureauleden de stemmen hebben geteld op woensdagavond 22 november 2023, doen zij alle stembescheiden in de stembus. Die wordt afgesloten en verzegeld.
 • Het stembureau doet de sleutel van de stembus en zijn proces-verbaal in een envelop, die ook wordt verzegeld.
 • Daarna worden de stembus en de envelop apart van elkaar vervoerd naar de opslaglocatie, beide door minstens twee personen.
 • De stembus en de envelop worden apart van elkaar beveiligd opgeslagen.
 • Het gemeentelijk stembureau stelt, tijdens een openbare zitting, de uitkomsten van de verkiezingen op gemeenteniveau vast.
 • Daarna worden de stembescheiden opnieuw beveiligd opgeslagen, totdat de verkiezingsuitslag onherroepelijk is.

Vermoedt u en fout?

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal? Dan kunt u een melding maken bij het centraal stembureau. Een melding maken is nu nog niet mogelijk. 

Corrigendum

Nadat het Gemeentelijk Stembureau de uitslag op gemeenteniveau heeft vastgesteld, worden alle processen-verbaal inclusief corrigendum gepubliceerd op de gemeentelijke website. Dit gebeurt op de voorgeschreven wijze.

Belangstellenden kunnen nagaan hoe er in hun stembureau is gestemd. Als zij fouten ontdekken in een of meer processen-verbaal, kunnen zij deze melden bij het Centraal Stembureau. Het Centraal Stembureau, dat ook een aantal controletaken krijgt, kan het GSB opdragen om eventuele fouten te corrigeren. Nadat dit is gebeurd, stelt het Centraal Stembureau de uitslag van de verkiezing vast.