Wat is het?

Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u:

 • een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten)
 • bouwwerken plaatst
 • fietstochten of evenementen organiseert

U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

Waar moet ik ontheffing aanvragen?

 • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
 • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
 • voor andere openbare wegen: de gemeente
 • voor eisen aan voertuigen: de RDW

Wat moet ik doen?

Als het gaat om wegen die onder het beheer bij de gemeente vallen dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
 • reden en noodzaak van de ontheffing

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanzegging van een ambtenaar van de gemeente Opmeer ter inzage worden gegeven. Aan ambtenaren van de gemeente Opmeer die belast zijn met de toezicht van het werk waarvoor de toestemming is verleend, wordt te allen tijde vrije toegang verleend tot alle plaatsen, waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle terzake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de toestemming in te trekken en opruiming van de werken te bevelen, indien deze niet of niet meer voor het beoogde doel worden gebruikt.

Termijnen voor het afsluiten van wegen, ernstige verkeershinder of omleidingsroutes over de volgende wegen zijn:

 • 8 weken voor:- Schoolstraat, Mienakker, Koningspade, Pade, Hertog Willemweg, Spanbroekerweg, Opmeerderweg, Vekenweg, Gouwe;- Omleidingsroutes over wegen van derden. Dit zijn voornamelijk alle wegen buiten de bebouwde kom.
 • 4 weken voor:- alle overige wegen binnen de gemeentegrens

Aan het tijdig indienen van een melding kunnen geen rechten worden ontleend. (Schade-)claims van bedrijven of vervoerders die schade of kosten als gevolg van de wegafzetting ondervinden zijn voor kosten van de aanvrager. Indien blijkt dat de werkzaamheden, mogelijk, tot ongewenste situaties lijdt dan kan de aanvrager, voor kosten van de aanvrager, worden geadviseerd om bijvoorbeeld:

 • verandering van tijdstip van de werkzaamheden
 • een bypass aan te leggen
 • een extra brandweer- of ambulancepost te plaatsen
 • extra voorzieningen te treffen

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs

Heeft u gevonden wat u zocht?