Winkeltijdenverordening Opmeer 2013             

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december 2013 heeft besloten om de Winkeltijdenverordening Opmeer 2013 vast te stellen en de Winkeltijdenverordening 2011 in te trekken.

In de nieuwe verordening is bepaald dat de winkels op elke zondag open mogen (tussen 09:00 en 18:00 uur) en wordt een ontheffingsregeling opgenomen voor incidentele verruiming van de winkeltijdenregeling voor de zondagen en de werk- en feestdagen.

In werking

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014 en ligt vanaf 9 januari 2014 gedurende twaalf weken ter inzage in het gemeentehuis van Opmeer. U kunt op verzoek een kopie verkrijgen. Hiervoor worden leges in rekening gebracht ter hoogte van de kosten van het maken van het afschrift. De verordening kan ook geraadpleegd worden onder het kopje te downloaden op deze pagina.

Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom 2014

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom in zijn vergadering van 20 januari 2014 heeft besloten om de volgende verordeningen vast te stellen:

  • Archiefverordening SSC DeSom 2014
  • Verordening financiële bijdragen deelnemers Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom
  • Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom
  • Klachtenregeling SSC DeSom 2014
  • Organisatieverordening Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom
  • Reglement van orde voor algemeen bestuur en dagelijks bestuur van het SSC DeSom.

Inhoud

De verordeningen hebben betrekking op de organisatie van de bedrijfsvoering en alles wat daarmee samenhangt.

Ter inzage

De verordeningen zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 in werking getreden en liggen vanaf heden gedurende twaalf weken ter inzage op het gemeentehuis. Iedereen kan op verzoek kopieën verkrijgen. Hiervoor worden leges in rekening gebracht.

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Opmeer 2015      

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 maart 2015 heeft besloten om de Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Opmeer 2015 vast te stellen. De Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Opmeer 2012 vervalt daarmee.

Samengevat

De verordening vervangt de Verordening Langdurigheidstoeslag. De Individuele Inkomenstoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor personen die langdurig een laag inkomen hebben en daarbij, gelet op de omstandigheden van die persoon, geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.

Ter inzage

De verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 en ligt vanaf 15 april 2015 gedurende twaalf weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt op verzoek een kopie verkrijgen. Hiervoor worden leges in rekening gebracht ter hoogte van de kosten van het maken van het afschrift.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Opmeer 2015

De gemeenteraad van Opmeer heeft op 23 april 2015 de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Opmeer 2015 vastgesteld.
De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Opmeer is beschreven in twee delen:

Deel I – Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Deel II – Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
Tijdens de openbare vergadering van de raad der gemeente Opmeer, gehouden op 23 april 2015  is deel I vastgesteld.

Tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, gehouden op 3 maart 2015 is deel II vastgesteld.

Per 1 januari 2015 is de Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES (Nederlandse Antillen) in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting van gemeente naar schoolbesturen herzien. De wetswijziging betekent voor de gemeenten dat de zorgplicht voor het buitenonderhoud en aanpassing van schoolgebouwen vervalt. Ondanks deze wetswijziging blijft de gemeente voor een aantal zaken verantwoordelijk waaronder (vervangende) nieuwbouw, eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair en de voorzieningen voor lokalen bewegingsonderwijs.

De verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2015.

Verordening leerlingenvervoer gemeente Opmeer 2015

Het passend onderwijs is op 1 augustus 2014 van start gegaan, de wetswijzigingen die hieruit voortvloeien, maakt een aanpassing van de Verordening leerlingenvervoer 2011 wenselijk.

Belangrijkste wijzigingen ten opzicht van de oude verordening leerlingenvervoer 2011

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Vereenvoudigde indeling van de verordening ten behoeve van interne werkprocessen.
  • Aangepast  vervoer (taxivervoer) kan  ook  worden  toegekend  indien  begeleiding  van  de  leerlingen leidt tot ernstige benadeling van het gezin en een andere oplossing niet mogelijk is. Dit was alleen mogelijk via de hardheidsclausule.
  • In  het  model  van  de  VNG  wordt  er  geen  openbaar  vervoersvergoeding  meer  toegekend  voor leerlingen  die zelfstandig naar  het Voortgezet Speciaal Onderwijs reizen. Voorgesteld  wordt  om  dat te blijven handhaven (artikel 16) en daarmee lokaal beleid te voeren. Hiermee wordt de zelfredzaamheid van deze leerlingen bevorderd. Ook wordt voorkomen dat scholen en ouders automatisch aangepast taxivervoer gaan aanvragen.
  • Bij artikel 5 is toegevoegd dat de aanvrager ten spoedigste en binnen drie maanden na plaatsing van de leerling op een school een aanvraag moet indienen bij de gemeente.

Aanpassing verordening

Op basis van de Wet Passend Onderwijs zijn gemeenten niet meer verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), tenzij een structurele handicap, zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer of de fiets onmogelijk maakt. VSO leerlingen uit de gemeente Opmeer zijn altijd aangewezen op scholen in de regio en/of daarbuiten en zouden daardoor (als zij zelfstandig reizen) geen tegemoetkoming in de kosten meer ontvangen. De gemeente Opmeer heeft besloten om deze VSO leerlingen wel een tegemoetkoming te geven voor het zelfstandig reizen.

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen gemeente Opmeer

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken hierbij bekend dat de gemeenteraad van Opmeer op 17 december 2015 de Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen heeft vastgesteld.

Deze verordening creëert de bevoegdheid tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner. Dit kan noodzakelijk zijn ter uitvoering van een door de burgemeester vastgesteld algemeen verbindend voorschrift.

De verordening treedt op 1 januari 2016 in werking.

Archiefverordening Gemeente Opmeer 2016