Herontwikkeling vrijkomende schoollocaties in Opmeer

Mooi wonen in het groen! Dat willen de inwoners van de gemeente Opmeer graag zien op de vrijkomende schoollocaties in Opmeer. We hebben de omwonenden, de organisaties en de inwoners gevraagd om met ons mee te denken. De belangrijkste voorwaarde was leefbaarheid in de dorpskernen. Verder stond alles nog open. Wethouder Herman ter Veen geeft aan dat draagvlak belangrijk is. “Mensen die wonen en werken in onze gemeente hebben er belang bij dat hun ideeën maximaal worden betrokken in de besluitvorming. Zij weten immers wat er leeft, wat nodig is en wat de wensen zijn.”

Belangrijkste resultaten voor de vrijkomende schoollocatie in Opmeer

In Opmeer is er vooral behoefte aan betaalbare starterswoningen in de koopsector. Daarnaast scoren huurwoningen voor senioren, zoals een Knarrenhof. De respondenten geven aan dat de nadruk moet liggen op het bouwen voor de ‘echte’ Opmeerders. Er moet meer sport- en (natuur-) speelgelegenheid worden gecreëerd voor alle leeftijden terwijl het groene karakter (bomen) wordt behouden. Net als in Hoogwoud is er geen behoefte aan extra voorzieningen. Die zijn er voldoende in de buurt.

Hoe nu verder?

Een stedenbouwkundige gaat deze resultaten verder uitwerken. De ambitie is om het vrijkomende gebied qua planvorming klaar te hebben in 2024 (Hoogwoud) en 2025 (Opmeer), zodat met de daadwerkelijke inrichting gestart kan worden zodra de nieuwe kindcentra in gebruik zijn genomen en de locaties beschikbaar zijn.