Het college van Opmeer verleent binnen haar gemeente medewerking aan het opnemen van asielzoekers in de vorm van noodopvang voor een periode van tenminste 6 maanden. Dit besluit is genomen naar aanleiding van een dringende oproep van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan alle Westfriese gemeenten. Hierin werd gevraagd mee te denken over verlenging van de opvang van ongeveer 200 asielzoekers, die momenteel zijn gehuisvest in Wervershoof. 

Sinds 1 april 2023 maakt het COA gebruik van de locatie Wervershoof als crisisnoodopvang (CNO). Deze locatie sluit per 1 mei aanstaande. Daarom heeft het COA op 2 april jl. Opmeer, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland aangeschreven met het verzoek om de opvang voor tijdelijke duur te behouden. Op deze manier kunnen de 200 bewoners bij elkaar blijven. Voor de kinderen binnen deze groep betekent het dat zij onderwijs kunnen blijven krijgen op de huidige locatie(s) in Midwoud.

Medewerking

Burgemeester en wethouders van Opmeer hebben na kennisname van de brief van het COA tijdens hun vergadering op 3 april 2024 besloten medewerking te verlenen aan behoud van de noodopvang. Dit is voor een periode van tenminste een half jaar.

Intentie

Daarnaast heeft het college de intentie uitgesproken om te kijken naar het onbebouwde zoekgebied De Veken 4, zoals genoemd in het rapport “locatieonderzoek naar middelgrote locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers, regio Westfriesland, 20 december 2022”. Daarbij houdt het college rekening met de randvoorwaarden die de gemeenteraad op 28 maart jl. ten aanzien van een locatie voor uitvoering van de Spreidingswet heeft gesteld. De raad zal voor wensen en bedenkingen worden geraadpleegd.

Duurzaam

Na de periode van noodopvang stelt het college van Opmeer voor om deze opvang in hetzelfde zoekgebied om te zetten in een duurzame opvang voor circa 100 tot 125 asielzoekers. Daarmee voldoet Opmeer aan de uitvoering van de Spreidingswet en neemt zij haar verantwoordelijkheid om het regionale belang te dienen.

Koppelkansen

Verder in de toekomst kijkend, ziet het college van Opmeer mogelijkheden tot ontsluiting en levering van elektriciteit en realisatie van andere koppelkansen.