Gemeente Opmeer heeft haar gemeenteraad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over verschillende scenario’s met betrekking tot de uitvoering van de Spreidingswet. Daarbij maakt Opmeer, net als de 6 andere Westfriese gemeenten, gebruik van een regionaal opgestelde routekaart. Daarin worden stappen, die moeten leiden naar de opstelling van een regionaal plan, uiteengezet. 

De Spreidingswet is sinds 1 februari van kracht en maakt het mogelijk om gemeenten te houden aan opgaven om vooraf vastgestelde aantallen asielzoekers te huisvesten. Door de capaciteitsraming van het huidige kabinet weet gemeente Opmeer waar ze aan toe is en werkt zij toe naar invulling van de opgave.   

Uitruil

In totaal zal Westfriesland 1.230 asielzoekers moeten huisvesten, waarvan Opmeer 74 personen voor haar rekening neemt. Op basis van de Spreidingswet is een uitruil tussen categorieën vluchtelingen binnen regio’s en subregio’s mogelijk, mits voldaan kan worden aan de totale opgave voor asielzoekers en statushouders.

Stappenplan

Er is voor Westfriesland een regionale routekaart opgesteld, waarin de 6 stappen, die moeten leiden tot het opstellen van een regionaal plan, worden beschreven: 

Stap 1: Inventariseren;
Stap 2: Analyseren;
Stap 3: Voorwaarden regionale samenwerking;
Stap 4: Analyseren risico’s; 
Stap 5: Vaststellen procedure regionaal plan;
Stap 6: Opstellen tijdspad.

Bouwsteen en toets

Het regionale plan van Westfriesland zal voor de provincie Noord-Holland zowel een bouwsteen als een toets zijn om te bepalen of Noord-Holland op 1 november a.s. kan voldoen aan de opgave vanuit het Rijk. Belangrijk onderdeel van de routekaart is het vaststellen van regionale en lokale randvoorwaarden, alsook de zoektocht naar locaties voor het huisvesten van asielzoekers. 

Zoektocht

Deze zoektocht wordt in eerste instantie door iedere gemeente individueel opgepakt, met als doel te inventariseren wat lokaal mogelijk en haalbaar is en vervolgens met de regio nader te verkennen. Gelet op de hiervoor gestelde datum van 1 november a.s., dient het regionale plan op hoofdlijnen voor Westfriesland rond de zomervakantie aan de provincie voorgelegd te worden.

Werkwijze Opmeer

Aan de hand van de routekaart is Opmeer intern gestart met stap 1: inventariseren. Ambtelijk wordt gewerkt aan een verkenning van de lokale randvoorwaarden en uitgangspunten. Om mogelijke locaties goed in beeld te brengen is een aantal scenario’s opgesteld om een bestuurlijke richting op te halen. De scenario’s zijn globaal uitgewerkt en op een aantal aspecten gewaardeerd. Let wel: er is nog geen keuze gemaakt voor een scenario noch voor een locatie.