Herijking RES 2024; zoekgebieden voor zonne- en windenergie in Westfriesland aangepast

Drie jaar geleden is in kaart gebracht waar in Noord-Holland (extra) zonnepanelen en windturbines geplaatst kunnen worden. Dat gebeurde in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Als deelregio stelde ook Westfriesland zo’n RES op. Deze kaart met zoekgebieden is nu geactualiseerd.

In de Regionale Energiestrategie beschrijven provincie, gemeenten en waterschappen samen met netbeheerders, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners, hoe en waar hernieuwbare elektriciteit met zonnepanelen en windturbines kan worden opgewekt. Dit is aangegeven in zogenaamde zoekgebieden. Het grootste deel van de ambitie wordt ingevuld door middel van zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen en op geluidschermen. Maar alleen daarmee redden we het niet. We hebben ook opwek van wind- en zonne-energie op land hard nodig.  

Waarom actualiseren?

De RES wordt in 2024 herijkt, omdat er zoekgebieden nieuw aangedragen, afgevallen of aangepast zijn. Dat geldt ook in Westfriesland. Althans, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Koggenland hebben geen nieuwe wijzigingen opgenomen. In Hoorn, Enkhuizen en Drechterland is dat wel het geval. Onder de streep blijft de gezamenlijke regionale ambitie om in 2030 0,7 TWh groene stroom op te wekken onveranderd. Daarvan is 0,3 TWh al behaald.

Besluitvorming  

Natuurlijk gaat de herijking RES 2024 nog de besluitvorming in. Dat is maatwerk. Bij de gemeenten zonder wijzigingen van zoekgebieden stelt het college van B&W de herijking vast. Bij de gemeenten met wijzigingen is het laatste woord aan de gemeenteraad. Naar verwachting is dit lokale proces voor de zomer afgerond. De waterschappen en de provincie besluiten over de gehele Herijking RES 2024 in Noord-Holland. In het najaar vindt de definitieve vaststelling plaats, na het besluit door Provinciale Staten. 

Een actuele kaart met zoekgebieden biedt behalve aan gemeenten ook duidelijkheid aan inwoners, ontwikkelaars en andere belanghebbenden. Zij weten zo waar ze kunnen meepraten en meedoen. Netbeheerders gebruiken het overzicht als input om de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk te plannen.

Het grotere plaatje

In Noord-Holland Noord is en blijft de opgave om 3,6 TWh hernieuwbare energie te realiseren. In de Herijking RES 2024 blijven er genoeg mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. De grootste uitdaging is om het tijdig - in 2030 - te doen. In de praktijk blijkt het door aangescherpte wet- en regelgeving steeds lastiger te worden om projecten van de grond te krijgen. In Westfriesland maakt de Regionale Energiestrategie deel uit van de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat in 2040 de totale Westfriese energie- en warmtebehoefte afkomstig is van duurzame energiebronnen.

De Herijking RES 2024 Noord-Holland Noord (waaronder Westfriesland) is hier in te zien: www.energieregionh.nl