Wilt u meer weten over de gemeentelijke belastingen?  Hier vindt u de veelgestelde vragen over o.a. de aanslagen OZB, WOZ, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting.

Hier leest u belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel Wet waardering onroerende zaken (WOZ)-beschikkingen als aanslagen onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, forensenbelasting als grafrechten voorkomen. Niet iedereen betaalt alle belastingen die hier worden genoemd. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook of uw onroerende zaak een woning of een niet-woning is.

De WOZ-waarde en gemeentelijke heffingen op één biljet

Er is een landelijke regeling voor de waardering van onroerende zaken, de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten jaarlijks een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. De vastgestelde WOZ-waarde voor uw pand staat in de beschikkingsregel op het aanslagbiljet. Deze WOZ-waarde geldt voor het belastingjaar 2021. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen, zoals de onroerendezaakbelastingen, de rioolheffing, de inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait) en de waterschapsheffing.

Waardebepaling WOZ-objecten

Bij de waardebepaling moet de gemeente uitgaan van het bedrag dat uw woning zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum 1 januari 2020. De wet schrijft voor dat bij de waardebepaling moet worden uitgegaan van de veronderstelling dat het pand leeg wordt verkocht en onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. Dit is de zogeheten vrije verkoopwaarde van een woning. Er mag dus geen rekening gehouden worden met onder meer de invloed van verhuur of erfpacht op de waarde.

De waardebepaling vindt plaats naar de waardepeildatum 1 januari 2020. Als in de periode tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021 de toestand van uw pand gewijzigd is (bijvoorbeeld door nieuwbouw of een verbouwing), dan moet de gemeente daar rekening mee houden. In dat geval wordt de waarde vastgesteld naar de staat van de onroerende zaak op 31 december 2020.

Vragen over het taxatieverslag, de objectkenmerken of de gehanteerde gerealiseerde verkopen kunt u mailen naar WOZ@opmeer.nl. Informatie over de waardebepaling en de Wet WOZ kunt u vinden op de website www.wozinformatie.nl/public/. Of neem telefonisch contact met ons op, telefoon 0226 - 363 333.

Uw aanslag digitaal ontvangen


U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Indien u zich hiervoor heeft aangemeld, ontvangt u de aanslag in uw mailbox en niet meer via de post. Wilt u de aanslag volgend jaar ook alleen digitaal ontvangen, dan kunt u dit aangeven door in te loggen met uw DigiD op mijnoverheid.nl. Bij de gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een systeem waarmee de overheid uw identiteit op internet kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Wordt de gemeente nog gecontroleerd?

Ja! Op landelijk niveau controleert de Waarderingskamer alle gemeenten. De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat gemeenten alle onroerende zaken zorgvuldig waarderen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.waarderingskamer.nl.

Heeft de waardeontwikkeling invloed op de OZB-aanslag?

Gedeeltelijk. Dat heeft te maken met de wijze waarop de gemeente de hoogte van de OZB-tarieven bepaalt. De hoogte van de tarieven is veelal afhankelijk van de gemeentelijke begroting voor het komende jaar. De praktijk is dat bij stijgende WOZ-waarden de OZB-tarieven worden verlaagd en dat bij dalende

WOZ-waarden de OZB-tarieven stijgen. De gemeenteraad heeft besloten de geraamde totale opbrengst van de OZB voor 2021 te verhogen.

Tarieven

Tarieven voor OZB

Voor 2021 zijn de volgende OZB-tarieven vastgesteld (in percentages van de WOZ-waarde):

 • het tarief voor eigenaren van woningen is           : 0,1433 %
 • het tarief voor eigenaren van niet-woningen is    : 0,2034 %
 • het tarief voor gebruikers van niet-woningen is   : 0,1620 %

Tarieven rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een object op basis van de WOZ-waarde. Het tarief voor 2021 is ten opzichte van 2020 verlaagd. Het tarief is vastgesteld op basis van de volgende indeling:

 

 • Schijf 1: minder dan € 60.000,00                           €    44,55

 • Schijf 2: € 60.000,00   tot  € 90.000,00                  €    89,20

 • Schijf 3: € 90.000,00   tot  € 350.000,00                €  177,95

 • Schijf 4: € 350.000,00 tot  € 750.000,00                €  223,00

 • Schijf 5: € 750.000,00 tot  € 1.150.000,00             €  356,90

 • Schijf 6: Meer dan € 1.150.000,00                          €  535,35

Naast de bovenstaande heffing wordt er voor een waterverbruik boven 500 m3, bij elke 100 m3 waterverbruik, of een gedeelte daarvan, een toeslag voor meerverbruik in rekening gebracht van € 34,50. Ter informatie: het gemiddelde waterverbruik van een 5 persoonshuishouden is circa 191 m3 per jaar.

Tarieven afvalstoffenheffing

De tarieven voor de afvalstoffenheffing bedragen voor een eenpersoonshuishouden € 284,00  en voor een meerpersoonshuishouden € 386,50.

Overige belastingen

 • Toeristenbelasting was € 0,52 in 2020, deze wordt € 1,00 in 2021.
 • De hondenbelasting voor één hond bedraagt € 35,30, voor twee honden is het tarief € 101,70 ( € 35,30 + € 66,40). Het tarief voor iedere hond boven het aantal van twee is € 82,90.

Betaling van de gemeentelijke belastingen

U kunt de gemeentelijke belastingen direct of via een automatische incasso betalen. Indien u toestemming geeft voor een automatische incasso, dan wordt de belasting in negen maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. De machtiging geldt totdat u deze weer opzegt. 

Online automatische incasso aanvragen

U kunt de belasting ook zonder automatische incasso betalen. U moet dan het gehele bedrag binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag betalen. Wanneer u (als burger) uw belasting niet in negen termijnen kunt betalen, dan kunt u bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden.

Vragen

Vragen over uw belastingaanslag, de WOZ-waarde en/of het taxatieverslag, kunt u mailen naar WOZ@opmeer.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met een medewerk(st)er van de afdeling Belastingen. De afdeling is bereikbaar via telefoon 0226 – 363 333.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of één of meer aanslagen, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaar motiveren. Dit betekent dat u moet vertellen waarmee u het niet eens bent met wat u moet betalen en/of de hoogte van de WOZ-waarde van uw pand en waarom. Als u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker was van het pand dat op het aanslagbiljet staat, kunt u ook bezwaar maken. U kunt digitaal bezwaar maken via www.opmeer.nl, of u kunt uw bezwaarschrift sturen naar: de gemeente Opmeer, t.a.v. het hoofd van de afdeling Belastingen, Klaproos 1, 1716 VS Opmeer.

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om uw gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

De aanvragen kwijtschelding voor de gemeente Opmeer worden beoordeeld door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Dit formulier kunt u aanvragen via de site www.hhnk.nl of via telefoonnummer 0900 – 9112112 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke telefoonkosten). Dit moet binnen drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet gebeuren.

Indien u dit jaar reeds een aanvraagformulier voor kwijtschelding bij het HHNK  heeft ingediend, behoeft voor de gemeentelijke belastingen niet opnieuw een formulier te worden ingevuld. Het HHNK stuurt namelijk een kopie van dit formulier naar de gemeente. Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen bewijzen met (kopieën van) bewijsstukken.

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt. Op de website www.hhnk.nl kunt u meer informatie verkrijgen over kwijtschelding.

Onroerendezaakbelastingen, roerende ruimtebelastingen, leges, grafrechten, forensenbelasting en hondenbelasting komen niet in aanmerking voor kwijtschelding.