De gemeenteraad van Opmeer vergadert volgens het BOB-model. De besluitvorming van de gemeenteraad gaat in drie stappen die elkaar logisch opvolgen. Hoe dat precies in z’n werk gaat, lichten we hieronder toe, zodat u precies weet wanneer u bijvoorbeeld kunt inspreken.

Beeldvormende bijeenkomst

Eerst is er een beeldvormende bijeenkomst voor alle raadsleden. Deze avond is bedoeld om raadsleden te informeren over bepaalde thema's of onderwerpen. Ook inwoners zijn op deze avond welkom.

Oordeelsvormende raadsvergadering

Eén week later is de oordeelsvormende raadsvergadering. Tijdens deze vergadering kunnen raadsleden voorlopige standpunten uitwisselen en vragen aan elkaar stellen en aan de wethouders. Tijdens deze vergadering is het voor inwoners mogelijk om in te spreken. Dat kan over een onderwerp op de agenda of een actueel onderwerp.

Besluitvormende raadsvergadering

Twee weken later is er als laatste de besluitvormende raadsvergadering, waarin de gemeenteraad besluiten neemt. In de besluitvormende raadsvergadering kunnen inwoners vanaf heden ook inspreken over een actueel onderwerp. Raadsleden kunnen tijdens deze vergadering moties en amendementen indienen. Een motie is een politieke uitspraak of opdracht van de gemeenteraad aan het college. Met een amendement kan de gemeenteraad het voornemend besluit naar hun wens wijzigen.

Als de gemeenteraad stemt over moties, amendementen en raadsvoorstellen heeft ieder raadslid één stem. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Inspreken en agenda

Wilt u inspreken? U kunt zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffier via griffier@opmeer.nl. Alle informatie over de gemeenteraad en de vergaderagenda vindt u op www.opmeer.nl/gemeenteraad.

Afbeelding

Op de afbeelding staan drie tafels op chronologische volgorde afgebeeld met de raadsleden zittend aan die tafel. Aan de eerste tafel wordt kennis gedeeld. Dit stelt de beeldvormende bijeenkomst voor. Aan de tweede tafel worden meningen gedeeld en er wordt gediscussieerd. Dit stelt de oordeelsvormende raadsvergadering voor. Aan de derde tafel worden besluiten genomen, moties en amendementen ingediend. Dit stelt de besluitvormende vergadering voor. Daarna wordt er een pijl afgebeeld richting een metafoor voor het gemeentehuis met daarop het woord geschreven van uitvoering.